Struktura organizacyjna NSA

 

PREZESNACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego dr hab. prof. UŁ Jacek Chlebny

Jacek Chlebny - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Sekretariat
Marta Szustkiewicz
e- mail: prezesnsa@nsa.gov.pl
tel.: 22 827 79 43
       22 551 67 00
fax: 22 827 66 87


Izba Finansowa

 

Wiceprezes NSA - Prezes Izby Finansowej 
Jan Rudowski 

Kierownik Sekretariatu
Dorota Lato
e-mail: izbafin@nsa.gov.pl
tel.: 22 551 63 00
fax: 22 551 63 05

Izba Finansowa sprawuje nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach zobo­wiązań podatkowych i innych świadczeń pieniężnych, do których stosują się przepisy podatkowe, oraz o egzekucji świadczeń pieniężnych.

Symbolowa właściwość spraw
6110-6119 oraz 

sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych wyżej wymienionymi symbolami.

 


Izba Gospodarcza

 

Małgorzata Korycińska (z upoważnienia Prezesa NSA wykonuje czynności z zakresu administracji sądowej związane z działalnością Izby Gospodarczej)
 

Kierownik Sekretariatu
Renata Woźniak
e-mail: izbagosp@nsa.gov.pl
tel.: 22 551 64 00
fax: 22 551 64 09

Izba Gospo­darcza sprawuje nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich sądów administra­cyjnych w sprawach działalności gospodarczej, ochrony własności przemys­łowej, budżetu, dewizowych, papierów wartościowych, bankowości, ubezpie­czeniowych, ceł, cen, stawek taryfowych oraz opłat.

Symbolowa właściwość spraw:

602, 630, 653, 655, 6017, 603, 604, 606, 6075, 608, 6124, 6167, 617, 620, 622, 623, 625, 631, 6338, 635, 637, 646, 651 i 652 oraz

sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych wyżej wymienionymi symbolami.

 


Izba Ogólnoadministracyjna

sędzia Jerzy Sigień, Wiceprezes NSA, Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej

Wiceprezes NSA - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej  
Jerzy Siegień 


Kierownik Sekretariatu
Justyna Stępień-Węgrzyniak

e-mail: izbaadm@nsa.gov.pl
tel.: 22 551 62 00
fax: 22 551 62 05

Izba Ogólno­administracyjna NSA sprawuje nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych w pozostałych sprawach administracyjnych, w szczegól­ności w sprawach z zakresu budownictwa i nadzoru budowlanego, zagospoda­rowania przestrzennego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, rolnictwa, lecznictwa, zatrudnienia, ustroju samorządu terytorialnego, gospodarki nieru­chomościami, prywatyzacji mienia, powszechnego obowiązku wojskowego, spraw wewnętrznych, a także cen, opłat i stawek taryfowych - związanych ze sprawami należącymi do właściwości tej Izby.

Symbolowa właściwość spraw:

6070,  6071, 6072, 6073, 6074, 6076, 6079, 607, 610, 6120, 6121, 6122, 6123, 6129, 612, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6168, 6169, 618, 629, 632, 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 654, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6018, 6019, 605, 615, 627, 628, 636, 609, 613, 614, 619, 621, 624, 626, 6337, 6339, 634, 645, 647, 648, 649 i 650 oraz

sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych wyżej wymienionymi symbolami.

 


Biuro Orzecznictwa

Dyrektor Biura Orzecznictwa prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Dyrektor Biura Orzecznictwa

Marek Zirk-Sadowski 

Sekretariat
Kinga Kędzierska 
tel.: 22 551 66 00

 

Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa

Marian Wolanin  

Sekretariat
tel.: 22 551 66 30
e-mail: borzecznictwa@nsa.gov.pl

 

Wydziały w Biurze Orzecznictwa:

Wydział I - Naczelnik Wydziału - Arkadiusz Despot-Mładanowicz
Wydział II - p.o. Naczelnika Wydziału - Adam Bącal
Wydział III - Naczelnik Wydziału - Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Wydział IV - p.o. Naczelnika Wydziału - Roman Hauser

 


Wydział Informacji Sądowej
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy
Sylwester Marciniak
tel.: 22 551 65 01

Kierownik Sekretariatu

Małgorzata Stojanowska
tel.: 22 551 65 00
fax: 22 551 65 06

Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Iwona Bogucka 

 

Informacja o sprawach w toku (Czytelnia Akt)
tel.: 22 551 60 00

e-mail: informacje@nsa.gov.pl

Informacja o właściwości sądu oraz wnioski dotyczące działalności sądu
tel.: 22 551 60 00
e-mail: informacje@nsa.gov.pl

 


KANCELARIA PREZESA NSA
Szef Kancelarii Prezesa
Hieronim Kulczycki 

Sekretariat
Małgorzata Głowacka                                                                                                               
Jan Stefański
tel.: 22 551 68 00                                                                                                                             
tel.  22 551 67 95
e-mail: kancelaria@nsa.gov.pl
 

Z-ca Szefa Kancelarii Prezesa
Paweł Maszkiewicz

Sekretariat
Dorota Augustyniak
tel.: 22 827 94 35
fax: 22 551 68 10

 

Z-ca Szefa Kancelarii Prezesa
Marcin Bełczewski-Dyzio

Sekretariat
Elżbieta Podgórska 
tel.: 22 551 67 73
 
 

Z-ca Szefa Kancelarii Prezesa
Mieszko Nowicki

Sekretariat
Agata Cieplińska 
tel.: 22 551 67 32
fax: 22 551 66 59


Wydział Organizacyjno-Prawny
Naczelnik Wydziału
Anna Wojtowicz-Hess
tel: 22 551 64 71
fax: 22 551 66 59

Wydział ds. Sędziów, Asesorów i Referendarzy
Naczelnik Wydziału
Marta Piłaszewicz-Kulikowska
tel.: 22 551 60 55

Sekretariat
Katarzyna Radlińska
tel.: 22 551 67 30
fax: 22 551 67 91

Wydział Finansowo Budżetowy
Naczelnik Wydziału
Agnieszka Dziedzic
tel: 22 551 67 04
fax: 22 827 84 06

Wydział Spraw Osobowych
Naczelnik Wydziału
Iwona Rymarz-Mańka
tel.: 22 551 67 51
fax: 22 551 67 90

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Naczelnik Wydziału
Robert Borek
e-mail: wag@nsa.gov.pl
tel.: 22 551 69 50

Sekretariat
Sylwester Borecki 
tel.: 22 596 44 20

 

Wydział Inwestycji
Naczelnik Wydziału
Piotr Rosiak

tel: 22 551 69 64Wydział Informatyki
Naczelnik Wydziału
Grzegorz Kojtek
tel.: 22 551 68 20
fax: 22 551 68 37
 


BibliotekaUrszula Radziuk
tel.: 22 551 65 24
fax: 22 551 65 25