Orzecznictwo TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  • Uregulowania proceduralne (wybór):
    • Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości - pobierz 
    • Zalecenia dla sądów krajowych, dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - pobierz
  • Wybrane orzecznictwo Trybunału:

Wyrok Trybunału (izba) z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C‑136/12 Consiglio nazionale dei geologii przeciwko Autorità garante della concorrenza e del mercato  oraz Autorità garante della concorrenza e del mercato  przeciwko Consiglio nazionale dei geologii (obowiązek kierowania pytań prejudycjalnych i jego skutki)

Wyrok Trybunału (izba) z dnia 4 października 2018 r. w sprawie C‑416/17 Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej (obowiązek kierowania pytań prejudycjalnych)

 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 marca 2020 r. w sprawach połączonych C-558/18 i C-563/18 Miasto Łowicz przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Łódzkiemu oraz Prokurator Generalny przeciwko VX, WW, XV (wykładnia niezbędna do wydania wyroku przez sąd odsyłający)