Zasady uiszczania opłat skarbowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044) opłacie skarbowej podlega m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w postępowaniu sądowym. Regulacja ta dotyczy również spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne, w tym także przez Naczelny Sąd Administracyjny:

 1. stosownie do pkt. IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy, złożenie dokumentu pełnomocnictwa (prokury), lub jego odpisu, wypisu lub kopii pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.
 2. w myśl art. 8 ust. 1 ustawy zapłaty opłaty skarbowej można dokonać wyłącznie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Wyłączono możliwość zapłaty poprzez naklejenie znaków opłaty na dokumentach pełnomocnictw procesowych. Nie ma także możliwości uiszczenia opłaty skarbowej w kasie NSA. 
 3. zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii. Mając na uwadze położenie siedziby Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie organem właściwym w sprawach opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) procesowych składanych przed tymi sądami jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Opłat skarbowych można dokonywać:
  • przelewem na rachunek:
   nazwa:  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika 
   nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
   z dopiskiem (opłata skarbowa za.) 

   Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:
   nazwa:  Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
   SWIFT CODE: CITIPLPX
   IBAN: IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
  • gotówką w kasie Urzędu m. st. Warszawy Wydział Budżetowo Księgowy dla Dzielnicy Śródmieście adres: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
 4. Od obowiązku uiszczania opłaty zostały zwolnione:
  • jednostki budżetowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
  • osoby składające dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oraz jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną notarialnie lub przez uprawniony do tego organ) upoważniającego jedynie do odbioru dokumentów,
  • osoby składające pełnomocnictwo procesowe udzielane małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu;
  • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.