Wizyty w NSA

2024 r.

3-5 marca 2024 r. 
 
W dniach 3-5 marca 2024 r. wizytę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła delegacja Najwyższego Sądu Administracyjnego Republiki Słowackiej na czele z Prezesem NSA Słowacji Pavlem Nad’em, który przybył wraz z Wiceprezesem NSA Mariánem Trenčanem, z Doradcą Prezesa NSA Danielem Staruchem oraz Specjalistką ds. międzynarodowych Alicą Smolíčkovą. Delegację przyjął w siedzibie NSA Prezes NSA Jacek Chlebny wraz z Zastępcą Szefa Kancelarii Prezesa NSA Mieszkiem Nowickim. W spotkaniu uczestniczyli także: Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek, Sędzia NSA Przemysław Szustakiewicz, Sędzia NSA Prezes WSA w Krakowie Anna Dumas, a także pracownicy Kancelarii Prezesa NSA: Starszy asystent sędziego-Główny specjalista Adrianna Tarłowska i Główny specjalista Małgorzata Szyszkowska. Podczas seminarium zorganizowanego w ramach wizyty przedstawiono system i organizację sądów administracyjnych w Polsce i Słowacji, a także bieżące wyzwania dla sądownictwa administracyjnego w obu krajach. W drugiej części spotkania omówione zostały zagadnienia  dotyczące dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych Polski i Słowacji.
 
2023 r.

4 października 2023 r.

W dniu 4 października 2023 r. wizytę w siedzibie NSA złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Rumunii i Włoch, przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP). Grupa stażystów została przyjęta przez dra Mirosława Gdesza, sędziego WSA delegowanego do orzekania w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA, Marka Szweda-Lipińskiego – asystenta sędziego w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA oraz Przemysława Florjanowicza-Błachuta – głównego specjalistę w kancelarii Prezesa NSA.

Podczas spotkania przedstawiono organizację wymiaru sprawiedliwości oraz sądownictwa administracyjnego w Polsce, konstytucyjną pozycję i właściwość sądów administracyjnych, model postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, a także strukturę organizacyjną NSA oraz WSA. Udzielono również informacji dotyczących dialogu orzeczniczego z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach procedury pytań prejudycjalnych oraz kontaktów międzynarodowych NSA, w tym relacji z radami stanu i najwyższymi sądami administracyjnymi innych państw europejskich, TSUE i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz członkostwa w międzynarodowych stowarzyszeniach i sieciach najwyższych sądów administracyjnych. Goście zwiedzili również okolicznościową wystawę zorganizowaną z okazji jubileuszu 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego (1922-2022).

25-29 września 2023 r.

Warszawa. W dniach 25-29 września 2023 r. na stażu ogólnym w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przebywali sędziowie z Austrii: David Kaspar – sędzia Krajowego Sądu Administracyjnego w Grazu oraz Peter Berger – sędzia Krajowego Sądu Administracyjnego w Salzburgu. Staż został zorganizowany w ramach programu wymiany stażowej Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network, EJTN). Podczas stażu sędziowie zostali przyjęci przez Prezesa NSA Jacka Chlebnego, jak również przez Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej sędziego NSA Jerzego Siegienia i Przewodniczącą Wydziału II w tej Izbie sędzię NSA Małgorzatę Miron. Stażyści odbyli szereg spotkań roboczych z sędziami NSA: Piotrem Korzeniowskim (Izba Ogólnoadministracyjna), Romanem Wiatrowskim i Tomaszem Kolanowskim (Izba  Finansowa) oraz Joanną Wegner (Izba Gospodarcza), pełniącą funkcję tutora w trakcie stażu, dzięki którym mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania wszystkich Izb NSA.Goście wzięli udział w charakterze publiczności w rozprawach w Wydziale I i II Izby  Ogólnoadministracyjnej NSA w sprawach dotyczących prawa o ruchu drogowym i ochrony zabytków, a także w Wydziale IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach dotyczących cudzoziemców, m.in. dotyczących tymczasowej ochrony międzynarodowej. Odbyli również spotkania z Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz Wiceprezesem tego Sądu sędzią WSA Pawłem Grońskim. Stażyści zapoznali się również z działalnością Biura Orzecznictwa NSA (podczas spotkania z Naczelnikiem Wydziału II sędzią NSA w st. spocz. Adamem Bącalem) oraz Wydziału Informacji Sądowej NSA, gdzie spotkali się z sędzią NSA Iwoną Bogucką – Zastępcą Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej oraz jej współpracownikami.

24-26 września 2023 r.

W dniach 24-26 września wizytę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła delegacja Najwyższego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej na czele z Prezes NSA Litwy Skirgailė Žalimienė, która przybyła wraz z Wiceprezesem NSA Litwy Ernestasem Spruogisem oraz Sędzią NSA Litwy Veslavą Ruskan. Delegację przyjął w siedzibie NSA Prezes NSA Jacek Chlebny, Wiceprezesi NSA: Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej Jerzy Siegień i Prezes Izby Finansowej Jan Rudowski oraz Szef Kancelarii Prezesa NSA Hieronim Kulczycki. Podczas seminarium towarzyszącemu wizycie Prezesi obu sądów omówili bieżące wyzwania dla sądownictwa administracyjnego Polski i Litwy, w tym pozycję ustrojową, szybkość postępowania, a także strukturę organizacyjną sądów administracyjnych. W drugiej części spotkania wygłoszono referaty pt.: „Procedury graniczne w świetle sytuacji na granicy Białorusi i Unii Europejskiej” (Prezes NSA Litwy  Skirgailė Žalimienė, Prezes NSA Jacek Chlebny), „Dostęp do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych Polski i Litwy” (Wiceprezes NSA Litwy Ernestas Spruogis, Wiceprezes NSA Jerzy Siegień) i „Interpretacje podatkowe w orzecznictwie sądów administracyjnych Polski i Litwy” (Sędzia NSA Litwy Veslava Ruskan, Wiceprezes NSA Jan Rudowski).

6 września 2023 r.

Warszawa. W dniu 6 września 2023 r. wizytę w siedzibie NSA złożyła grupa obecnych i byłych współpracowników naukowych Federalnego Sądu Administracyjnego Niemiec (Bundesverwaltungsgericht) – obecnie zajmujących stanowiska sędziów w sądach administracyjnych w Berlinie, Karlsruhe, Koblencji, Mannheim, Oldenburgu, Stuttgarcie i sądzie krajowym w Lipsku oraz urzędników państwowych w Ministerstwie ds. Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równouprawnienia Saksonii, z siedzibą w Dreźnie. Wizyta została zorganizowana w ramach współpracy bilateralnej między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Federalnym Sądem Administracyjnym oraz jako część wizyty studyjnej grupy w organach państwowych i organizacjach pozarządowych. Spotkanie z gośćmi poprowadzili: sędzia NSA Marian Wolanin – Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA oraz przedstawiciele Kancelarii Prezesa NSA – główni specjaliści: prof. dr hab. Wojciech Piątek i Przemysław Florjanowicz-Błachut. Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat ogólnych zagadnień dotyczących polskiego postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz organizacji pracy Naczelnego Sądu Administracyjnego, europeizacji sądownictwa administracyjnego, współpracy międzynarodowej NSA i wyzwań stojących w najbliższym czasie przed polskim sądownictwem administracyjnym. W ramach programu wizyty goście wzięli również udział w charakterze publiczności w rozprawach w Wydziale IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach dotyczących cudzoziemców, w tym ochrony międzynarodowej oraz odbyli m.in. spotkanie z Prezesem tego Sądu – sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz Przewodniczącą Wydziału IV tego Sądu sędzią WSA Agnieszką Wójcik.

26-30 czerwca 2023 r.

W dniach 26 – 30 czerwca 2023 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przebywała na stażu Ecaterina Grigore – sędzia administracyjna orzekająca w Sądzie Apelacyjnym w  Konstancy (Rumunia). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN - European Judicial Training Network). Podczas stażu sędzia została przyjęta w imieniu Prezesa NSA Jacka Chlebnego, przez Wiceprezesa NSA – Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej Jerzego Siegienia. Stażystka miał okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby oraz jej wydziałów. Ponadto złożyła wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbyła spotkanie z Wiceprezesem tego sądu – sędzią WSA Agnieszką Wilczewską-Rzepecką. Sędzia Grigore wzięła udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed NSA w sprawach dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów i na transgraniczne przemieszczanie odpadów oraz przed WSA w Warszawie w sprawach dotyczących uchodźców i kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska, a także odbyła spotkania robocze z sędzią Izby Gospodarczej NSA –dr hab. Joanna Wegner, prof. UŁ, sędziami Izby Finansowej: Malgorzatą Niezgódką-Medek – Przewodnicząca Wydziału I, Romanem Wiatrowskim oraz Tomaszem Kolonowskim, jak również z sędzią WSA w Warszawie del. do Izby Ogólnoadministarcyjnej dr. Mirosławem Gdeszem, który pełnił rolę tutora podczas wizyty stażystki. Sędzia zapoznała się również z działalnością Biura Orzecznictwa NSA (podczas spotkania z Zastępcą Dyrektora Biura Orzecznictwa sędzią NSA Marianem Wolaninem) oraz Wydziału Informacji Sądowej NSA, gdzie została przyjęta przez sędziego NSA Sylwestra Marciniaka – Przewodniczącego Wydziału wraz ze współpracownikami. W ramach programu wymiany sędzia rumuńska złożył ponadto wizyty w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, Izbie Karnej Sądu Najwyższego oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Z uwagi na swoje zainteresowania naukowe sędzia Grigore złożyła również wizytę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie odbyła spotkanie z dr. hab., prof. UW Tomaszem Staweckim (Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie)  – sędzią WSA w Warszawie w st. spocz.

20 czerwca 2023 r.

W dniu 20 czerwca 2023 r. wizytę w siedzibie NSA złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Francji, Hiszpanii,  Niemiec, Rumunii i Słowacji, przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP). Grupa stażystów została przyjęta przez przedstawicieli Wydziału Informacji Sądowej NSA: asystentów sędziego Szczepana Borowskiego i Jarosława Czarnotę oraz przedstawiciela Kancelarii Prezesa NSA: głównego specjalistę Przemysława Florjanowicza-Błachuta. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentowała sędzia Aleksandra Klimkowska – główny specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programu Wymiany EJTN. Podczas spotkania przedstawiono historię, strukturę, pozycję i kompetencje polskich sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również status sędziego administracyjnego, a także  rozpoznawanie spraw przez sądy administracyjne, w tym informację o sądach powszechnych rozpoznających odwołania/skargi na decyzje administracyjne, zakres kontroli, rozpoznawanie spraw na rozprawach (w tym rozprawach zdalnych) i posiedzeniach niejawnych, zasady tworzenia składów orzekających, przebieg postępowania sądowoadministracyjnego. Przedstawiono również informację dotyczącą dialogu orzeczniczego z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach procedury pytań prejudycjalnych oraz kontaktów międzynarodowych NSA, w tym relacji z radami stanu i najwyższymi sądami administracyjnymi innych państw europejskich, TSUE i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz członkostwa w międzynarodowych stowarzyszeniach i sieciach najwyższych sądów administracyjnych. Goście zwiedzili również gmach NSA, w tym sale rozpraw oraz wystawę z okazji jubileuszu 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, przygotowaną przez NSA we współpracy z Archiwum Akt Nowych oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

 

23 maja 2023 r.

W siedzibie NSA wizytę złożyła grupa urzędników sądowych z Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niderlandów, Rumunii, Węgier, przebywająca w Polsce w ramach programu wymiany stażowej Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP). Spotkanie poprowadzili Dorota Pawlicka – starszy asystent sędziego w Biurze Orzecznictwa NSA  oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut – główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentował Marcin Stpiczyński – referendarz sądowy, główny specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP.

Podczas spotkania przedstawiono historię, strukturę, pozycję i kompetencje polskich sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również status sędziego administracyjnego, a także  rozpoznawanie spraw przez sądy administracyjne, w tym informację o sądach powszechnych rozpoznających odwołania/skargi na decyzje administracyjne, zakres kontroli, rozpoznawanie spraw na rozprawach (w tym rozprawach zdalnych) i posiedzeniach niejawnych, zasady tworzenia składów orzekających, przebieg postępowania sądowoadministracyjnego. Omówiono również status grup pracowników sądów administracyjnych uczestniczących w realizacji zadań sądów administracyjnych (sędziowie, referendarze, asystenci sędziów i pracownicy sekretariatu) i zakres ich zadań. Udzielono także informacji dotyczących dialogu orzeczniczego z TSUE w ramach procedury pytań prejudycjalnych oraz kontaktów międzynarodowych NSA, w tym relacji z radami stanu i najwyższymi sądami administracyjnymi innych państw europejskich (w tym z Ukrainą) oraz członkostwa w międzynarodowych stowarzyszeniach i sieciach najwyższych sądów administracyjnych. Goście zwiedzili również gmach NSA, w tym sale rozpraw i Bibliotekę NSA oraz wystawę z okazji jubileuszu 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, przygotowaną przez NSA we współpracy z Archiwum Akt Nowych oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

 

17-21 kwietnia 2023 r.

prof. Juraj Vačok, W dniach 17-21 kwietnia 2023 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przebywał na stażu ogólnym prof. Juraj Vačok – sędzia Najwyższego Sądu Administracyjnego Republiki Słowackiej. Staż został zorganizowany w ramach Programu Wymiany Sędziów Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA-Europe).

Podczas stażu sędzia Vačok został przyjęty przez Prezesa NSA Jacka Chlebnego, jak również przez Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej sędziego NSA Jerzego Siegienia, Przewodniczącą Wydziału I w Izbie Finansowej sędzię NSA Małgorzatę Niezgódkę-Medek, a także przez sędzię NSA Joannę Wegner, orzekającą w Izbie Gospodarczej. Stażysta miał okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania wszystkich Izb NSA oraz ich wydziałów.

Gość wziął udział w charakterze publiczności w rozprawach w Wydziale I Izby Finansowej NSA w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, a także w Wydziale VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Odbył również spotkanie z Prezesem i Wiceprezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz sędzią WSA Alojzym Skrodzkim.

Zapoznał się również z działalnością Biura Orzecznictwa NSA (podczas spotkania z Naczelnikiem Wydziału II sędzią NSA w st. spocz. Adamem Bącalem) oraz Wydziału Informacji Sądowej NSA, gdzie spotkał się z sędzią NSA Iwoną Bogucką – Zastępcą Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej oraz współpracownikami.

Sędzia Juraj Vačok złożył ponadto wizytę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także - z uwagi na swoje zainteresowania naukowe - na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

17 maja 2023 r.

W dniu 17 maja 2023 r. wizytę w siedzibie NSA złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Francji, Hiszpanii,  Niemiec, Rumunii i Słowacji, przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP).

Spotkanie z grupą stażystów poprowadzili: sędzia NSA Tomasz Kolanowski z Izby Finansowej NSA, Marek Szwed-Lipiński – starszy asystent sędziego w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA, Krajowy Punkt Kontaktowy Sądownictwa Administracyjnego ds. Programu Wymiany EJTN. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentowała sędzia Aleksandra Klimkowska – główny specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programu Wymiany EJTN.

Przedstawiono historię, strukturę, pozycję i kompetencje polskich sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również status sędziów i asesorów sądowych oraz innych grup pracowników sądów administracyjnych uczestniczących w realizacji zadań orzeczniczych (referendarze, asystenci sędziów). Omówiono również tryb rozpoznawania spraw przez sądy administracyjne: zakres kontroli, rozpoznawanie spraw na rozprawach (w tym rozprawach zdalnych) i posiedzeniach niejawnych, zasady tworzenia składów orzekających, przebieg postępowania sądowoadministracyjnego. Tytułem przykładu sędzia Kolanowski przedstawił gościom orzeczenie Najwyższego Trybunału Administracyjnego w sprawie podatku od osób fizycznych - prawnopodatkowego statusu kobiety jako głowy rodziny oraz orzeczenie NSA dot. podatku od osób fizycznych w sprawie transgranicznej.

Udzielono również informacji dotyczących dialogu orzeczniczego z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach procedury pytań prejudycjalnych oraz kontaktów międzynarodowych NSA, w tym relacji z radami stanu i najwyższymi sądami administracyjnymi innych państw europejskich, TSUE i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz członkostwa w międzynarodowych stowarzyszeniach i sieciach najwyższych sądów administracyjnych.

Goście zwiedzili również gmach NSA, w tym sale rozpraw, Bibliotekę NSA oraz wystawę z okazji jubileuszu 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, przygotowaną przez NSA we współpracy z Archiwum Akt Nowych oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

 

13 kwietnia 2023 r.

W dniu 13 kwietnia 2023 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa niemieckich aplikantów sądowych odbywających aplikację, tzw. referendariat w Sądzie Okręgowym w Berlinie (Kammergericht Berlin).

Spotkanie poprowadzili: Przemysław Florjanowicz-Błachut - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA oraz Marek Szwed-Lipiński – starszy asystent sędziego w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA. Podczas spotkania przedstawiono historię, strukturę, pozycję i kompetencje polskich sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również status sędziego administracyjnego, a także  rozpoznawanie spraw przez sądy administracyjne, w tym informację o sądach powszechnych rozpoznających odwołania/skargi na decyzje administracyjne, zakres kontroli, rozpoznawanie spraw na rozprawach (w tym rozprawach zdalnych) i posiedzeniach niejawnych, zasady tworzenia składów orzekających, przebieg postępowania sądowoadministracyjnego.

Zaprezentowano również informację dotyczącą dialogu orzeczniczego z TSUE w ramach procedury pytań prejudycjalnych oraz kontaktów międzynarodowych NSA, w tym relacji z radami stanu i najwyższymi sądami administracyjnymi innych państw europejskich (w tym z Ukrainą) oraz członkostwa w międzynarodowych stowarzyszeniach i sieciach najwyższych sądów administracyjnych.  

Goście zwiedzili gmach NSA, w tym sale rozpraw i Bibliotekę NSA oraz wystawę z okazji jubileuszu 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, przygotowaną przez NSA we współpracy z Archiwum Akt Nowych oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

 

22 marca 2023 r.

W dniu 22 marca 2023 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wizytę złożyła grupa studentów z Wydziału Prawa Uniwersytetu im. François Rabelais w Tours (Francja). Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: Szczepan Borowski i Jarosław Czarnota - asystenci sędziego z Wydziału Informacji Sądowej,  Marek Szwed-Lipiński - asystent sędziego z  Izby Ogólnoadministracyjnej oraz Małgorzata Szyszkowska z Miedzystrukturalnego Zespołu Eksperckiego. W trakcie spotkania przedstawiono zarys konstytucyjnych i ustawowych regulacji dotyczących sądów administracyjnych w Polsce oraz historię siedziby NSA, a także omówiono praktyczne aspekty pracy sędziów oraz pracowników sekretariatów Sądu. Grupie towarzyszył prof. Patrick Baleynaud (Université François-Rabelais de Tours) – Konsul Honorowy RP w Tours oraz Współdyrektor Szkoły Prawa Francuskiego UŁ. W drugiej części wizyty grupa zwiedziła budynek Sądu oraz obejrzała wystawę przygotowaną z okazji Jubileuszu 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

 

2022 r.

8 grudnia 2022 r.

W dniu 8 grudnia 2022 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie przebywała w ramach wizyty studyjnej w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców grupa członków Urzędu Apelacyjnego ds. Azylowych przy Sekretariacie Generalnym ds. Migracji, Recepcji i Azylu Ministerstwa Migracji i Azylu Republiki Greckiej. Goście zostali przyjęci przez Prezesa NSA Jacka Chlebnego, będącego również krajowym koordynatorem ds. kontaktów z Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA), który przedstawił polskie uregulowania prawne dotyczące udzielania ochrony międzynarodowej, orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w sprawach uchodźczych i cudzoziemców, właściwość i postępowanie przed NSA i WSA, problematykę dostępu do informacji niejawnych w trakcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz sytuację dotyczącą ruchu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Dyrektor Administracyjna Urzędu Apelacyjnego ds. Azylowych Maria Fukianou zaprezentowała z kolei podstawy prawne, organizację, kompetencje, w tym dane statystyczne dot. wpływu i załatwiania spraw przez ten urząd, a także przebieg i realizację projektu „Rozwój potencjału zarządczego krajowych systemów azylowych i migracyjnych” – finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszy Norweskich, w ramach którego grupa urzędników przebywała na wizycie studyjnej w Polsce.Goście zwiedzili także wystawę z okazji jubileuszu 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, przygotowaną przez NSA we współpracy z Archiwum Akt Nowych oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

 

8 grudnia 2022 r.

W siedzibie NSA wizytę złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Rumunii i Włoch, przebywająca w Polsce w ramach programu wymiany stażowej Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości W siedzibie NSA wizytę złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Rumunii i Włoch, przebywająca w Polsce w ramach programu wymiany stażowej Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP). Spotkanie poprowadził sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski – Przewodniczący Wydziału III Izby Finansowej NSA oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut – główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA. Grupa wzięła udział w charakterze publiczności w rozprawie zdalnej w Wydziale III Izby Finansowej NSA w sprawie dotyczącej rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nakładającej podatek od nieruchomości. Po rozprawie przedstawiciele NSA przedstawili informacje dotyczące historii powstania sądownictwa administracyjnego w Polsce, konstytucyjnej pozycji, struktury organizacyjnej i kompetencji NSA, procedury sądowoadministracyjnej (w tym przepisów szczególnych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19), postępowania dyscyplinarnego oraz codziennej pracy sędziów i administracji sądowej NSA. Przedstawiono również informację dotyczącą dialogu orzeczniczego z TSUE w ramach procedury pytań prejudycjalnych oraz kontaktów międzynarodowych NSA, w tym relacji z radami stanu i najwyższymi sądami administracyjnymi innych państw europejskich (w tym z Ukrainą) oraz członkostwa w międzynarodowych stowarzyszeniach i sieciach najwyższych sądów administracyjnych.  Goście zwiedzili także wystawę z okazji jubileuszu 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, przygotowaną przez NSA we współpracy z Archiwum Akt Nowych oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

23 listopada 2022 r.

grupa urzędników sądowych z Grecji, Rumunii i Włoch, przebywająca w Polsce w ramach programu wymiany stażowej Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN podczas .wizyty w NSAW siedzibie NSA wizytę złożyła grupa urzędników sądowych z Chorwacji, Finlandii, Grecji, Portugalii, Rumunii i Węgier, przebywająca w Polsce w ramach programu wymiany stażowej Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP). Spotkanie poprowadził sędzia NSA Marek Stojanowski – Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA, Marek Szwed-Lipiński – asystent sędziego oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA. Sędzia M. Stojanowski przedstawił informacje dotyczące pozycji konstytucyjnej, struktury organizacyjnej i zakresu orzekania sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem NSA, trybu rozpoznawania spraw, zasad naboru na asystentów sędziów i referendarzy sądowych w sądownictwie administracyjnym, jak również dane statystyczne dotyczące wpływu spraw i czasu oczekiwania na rozpoznanie sprawy. Z kolei Pan Szwed-Lipiński omówił grupy pracowników sądów administracyjnych uczestniczące w realizacji zadań sądów administracyjnych (sędziowie, referendarze, asystenci sędziów i pracownicy sekretariatu) i zakres ich zadań. Przedstawiono również informację dotyczącą dialogu orzeczniczego z TSUE w ramach procedury pytań prejudycjalnych oraz kontaktów międzynarodowych NSA, w tym relacji z radami stanu i najwyższymi sądami administracyjnymi innych państw europejskich oraz członkostwa w międzynarodowych stowarzyszeniach i sieciach najwyższych sądów administracyjnych. Goście zwiedzili także wystawę z okazji jubileuszu 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, przygotowaną przez NSA we współpracy z Archiwum Akt Nowych oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

 

21-25 listopada 2022 r.

W dniach 21–25 listopada 2022 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie przebywał na stażu ogólnym Marco Lipari  – sędzia Rady Stanu Włoch w Rzymie. Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN - European Judicial Training Network). Podczas stażu sędzia Lipari został przyjęty przez Prezesa NSA Jacka Chlebnego, jak również przez p.o. Prezesa Izby Gospodarczej sędzię NSA Małgorzatę Korycińską. Stażysta miał okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby oraz jej wydziałów. Wziął także udział w charakterze publiczności w rozprawach w Wydziale II Izby Ogólnoadministracyjnej NSA w sprawach dotyczących m.in. uchodźców, w tym odmowy udzielenia ochrony międzynarodowej i statusu uchodźcy. Odbył spotkania robocze z sędziami NSA oraz ze swoim tutorem – sędzią dr. Mirosławem Gdeszem – sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, delegowanym do orzekania w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA. Zapoznał się również z działalnością Biura Orzecznictwa NSA (podczas spotkania z Naczelnikiem Wydziału III sędzią NSA prof. dr hab. Joanną Sieńczyło-Chlabicz) oraz Wydziału Informacji Sądowej NSA, gdzie został przyjęty przez sędziego NSA Sylwestra Marciniaka – Przewodniczącego Wydziału, Rzecznika Prasowego NSA wraz ze współpracownikami. Z kolei podczas pobytu w WSA w Krakowie sędzia został przyjęty przez Prezes Sądu sędzię NSA dr. Annę Dumas, zapoznał się ze strukturą organizacyjną WSA, wziął udział w rozprawach oraz odbył spotkania robocze z sędziami tego Sądu. W ramach programu wymiany sędzia włoski złożył ponadto wizyty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Sądzie Najwyższym, Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w Radzie do Spraw Uchodźców oraz w Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 
 
24-18 listopada 2022 r. 

dr Frauke Kruse  – sędzia Sądu Administracyjnego (pierwszej instancji) w BremieW dniach 14 – 18 listopada 2022 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku i przebywała na stażu dr Frauke Kruse  – sędzia Sądu Administracyjnego (pierwszej instancji) w Bremie. Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN - European Judicial Training Network). Podczas stażu sędzia Kruse została przyjęta przez Prezesa NSA Jacka Chlebnego, jak również przez Wiceprezesa NSA – Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej Jerzego Siegienia. Stażystka miał okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby oraz jej wydziałów. Ponadto złożyła wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbyła spotkanie z Prezesem tego sądu – sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz Przewodniczącą Wydziału IV tego Sądu sędzią WSA Anną Szymańską. Sędzia Kruse wzięła udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed WSA w Warszawie w sprawach dotyczących uchodźców oraz przed NSA w sprawach dotyczących ochrony zabytków, a także odbyła spotkania robocze z sędziami WSA w Warszawie i NSA, w tym swoim tutorem – sędzią Małgorzatą Miron – Zastępcą Przewodniczącej Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej. Zapoznała się również z działalnością Biura Orzecznictwa NSA (podczas spotkania z Naczelnikiem Wydziału I sędzią NSA Arkadiuszem Despot-Mładanowiczem) oraz Wydziału Informacji Sądowej NSA, gdzie została przyjęta przez sędziego NSA Sylwestra Marciniaka – Przewodniczącego Wydziału wraz ze współpracownikami. Z kolei podczas hospitacji w WSA w Gdańsku sędzia została przyjęta przez Prezesa Sądu sędziego NSA Zbigniewa Romałę oraz sędzię NSA Joannę Zdzienicką-Wiśniewską – Przewodniczącą Wydziału Informacji Sądowej, wzięła udział w rozprawach oraz wygłosiła wykład nt. aktualnej sytuacji sądownictwa administracyjnego w Niemczech. W ramach programu wymiany sędzia niemiecka złożył ponadto wizyty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Ambasadzie Niemiec, Urzędzie do Spraw Cudzoziemców oraz w Radzie do Spraw Uchodźców. Z uwagi na swoje zainteresowania naukowe sędzia dr Kruse złożyła również wizytę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie odbyła spotkanie z dr. hab., prof. UW Tomaszem Staweckim (Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie)  – sędzią WSA w Warszawie w st. spocz.

 

12 października 2022 r.

grupa sędziów i prokuratorów z  Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Wielkiej Brytanii, przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości przed wejściem do budynku NSA W dniu 12 października 2022 r. wizytę w siedzibie NSA złożyła grupa sędziów i prokuratorów z  Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Wielkiej Brytanii, przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP). Grupa stażystów została przyjęta przez Mirosława Gdesza, sędziego WSA delegowanego do orzekania w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA oraz przedstawicieli Kancelarii Prezesa NSA: Przemysława Florjanowicza-Błachuta – głównego specjalistę oraz Marię Jackowską – asystenta sędziego – specjalistę w Kancelarii Prezesa NSA. Sędzia M. Gdesz przedstawił organizację wymiaru sprawiedliwości oraz sądownictwa administracyjnego w Polsce, konstytucyjną pozycję i właściwość sądów administracyjnych, model postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, strukturę organizacyjną NSA oraz WSA, dane statystyczne, w tym dotyczące wpływu spraw i długości postępowania przed NSA i sądami administracyjnymi I instancji, jak również działalność uchwałodawczą oraz zagadnienie ochrony tymczasowej przed sądami administracyjnymi. Podczas spotkania przedstawiono również informację dotyczące dialogu orzeczniczego z TSUE  w ramach procedury pytań prejudycjalnych oraz kontaktów międzynarodowych NSA, w tym relacji z radami stanu i najwyższymi sądami administracyjnymi innych państw oraz członkostwa w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych sądów administracyjnych. Goście zwiedzili również okolicznościową wystawę zorganizowaną z okazji jubileuszu 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego (1922-2022).


6 września 2022 r.

grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Słowenii, przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przed wejściem do budynku NSA

W siedzibie NSA wizytę złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Słowenii, przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP). Spotkanie poprowadził sędzia NSA Tomasz Kolanowski (Izba Finansowa NSA) oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut – główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA. Grupa wzięła udział w charakterze publiczności w rozprawie zdalnej w Izbie Finansowej NSA w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Po rozprawie przedstawiciele NSA przedstawili informacje dotyczące struktury, pozycji i kompetencji NSA, procedury sądowoadministracyjnej, codziennej pracy sędziów NSA oraz postępowania dyscyplinarnego. Przedstawiono również informację dotyczącą dialogu orzeczniczego z TSUE w ramach procedury pytań prejudycjalnych oraz kontaktów międzynarodowych NSA, w tym relacji z radami stanu i najwyższymi sądami administracyjnymi innych państw oraz członkostwa w międzynarodowych stowarzyszeniach i sieciach najwyższych sądów administracyjnych. Grupa miała również okazję zapoznania się z wystawą przygotowaną z okazji jubileuszu 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, której koncepcję merytoryczną opracowali archiwiści i specjaliści z Kancelarii Prezesa NSA we współpracy z Archiwum Akt Nowych oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

 
 
2021 r.
 
20 października 2021 r. 
 
W dniu 20 października 2021 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Hiszpanii, Rumunii. Chorwacji, Niemiec, Włoch i Francji, przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP).
Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział Naczelnik Wydziału do spraw Sędziów, Asesorów i Referendarzy w Kancelarii Prezesa NSA, pani Marta Kulikowska, oraz prof. Michał Kowalski – główny specjalista w Wydziale Informacji Sądowej oraz dr Michał Szwast  -starszy specjalista w tym Wydziale. Przedstawiciele NSA omówili rys historyczny, strukturę, pozycję i kompetencje polskich sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz zasady postępowania przed sądami administracyjnymi a w dalszej części spotkania odpowiadali na pytania gości dotyczące codziennej pracy sędziów NSA i sposobu powoływania sędziów sądów administracyjnych. 
Grupie towarzyszyła pani prokurator Katarzyna Krysiak – główny specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP.
 
4-8 października 2021 r.
 
W dniach 4-8 października 2021 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie na stażu ogólnym przebywał pan Arnaud Iss – sędzia Trybunału Administracyjnego w Montreuil (sąd I instancji). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN - European Judicial Training Network).
Stażysta zaznajomił się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, Biura Orzecznictwa NSA oraz Wydziału Informacji Sądowej NSA, odbywając szereg spotkań roboczych z sędziami NSA. Podczas stażu sędzia złożył także wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 
W czasie pobytu w Krakowie pan sędzia Iss spotkał się z  kierownictwem tego Sądu a także, podczas spotkań roboczych z sędziami i pracownikami WSA w Krakowie, zapoznał się z kompetencjami, organizacją i zasadami postępowania przed tym Sądem. 
 
20-24  września 2021 r.
 
W dniach 20-24 września 2021 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku na stażu ogólnym przebywała pani Monika Romaniewicz – sędzia Sądu Administracyjnego w Wiedniu (sąd I instancji). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN - European Judicial Training Network).
Stażystka miała możliwość zaznajomienia się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, Biura Orzecznictwa NSA oraz Wydziału Informacji Sądowej NSA. Podczas stażu sędzia złożyła także wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 
W czasie pobytu w Gdańsku pani sędzia Romaniewicz spotkała się z  kierownictwem tego Sądu a także członkami Kolegium WSA w Gdańsku. Uczestniczyła w charakterze publiczności w rozprawie  w Wydziale III. Pani sędzia była gościem zaproszonym na uroczystość zaprzysiężenia radców prawnych. Pani sędzia zapoznała się również z zadaniami oraz organizacją Wydziału Informacji Sądowej WSA w Gdańsku oraz odbyła szereg roboczych spotkań z sędziami tego sądu, podczas których podzieliła się wiedzą i doświadczeniem związanym z praktyką sędziego w Austrii.  

 

2020 r.

5-9 października 2020 r.

Sędziowie sądów administracyjnych Niemiec i Portugalii podczas stażu w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 5-9 października 2020 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie na stażu ogólnym przebywał pan Daniel Kiesow – sędzia Sądu Administracyjnego w Bremie (sąd I instancji, Niemcy) oraz pan Sergio Matos – sędzia sądu podatkowego w Lizbonie (Portugalia). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN - European Judicial Training Network).

Stażyści mieli możliwość zaznajomienia się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Biura Orzecznictwa NSA (gdzie zostali przyjęci przez sędziego NSA Mariana Wolanina – Naczelnika Wydziału I) oraz Wydziału Informacji Sądowej NSA (gdzie zostali przyjęci przez Przewodniczącego Wydziału i Rzecznika prasowego NSA, sędziego Sylwestra Marciniaka).

Podczas stażu sędziowie złożyli także wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie odbyli spotkanie z Prezesem tego sądu – sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz Wiceprezesami – sędziami WSA: Pawłem Grońskim oraz Alojzym Skrodzkim. Goście wzięli także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed WSA w Warszawie i przed WSA w Krakowie, a także odbyli spotkania robocze z sędziami NSA i WSA w Krakowie, w tym ze swoim tutorem, sędzią WSA w Krakowie Urszulą Ziębą.

 

21 września – 4 października 2020 r.

 Sędzia 3. Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku dr Markus Kenntner podczas stażu w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 21 września – 4 października 2020 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz wojewódzkich sądach administracyjnych w Gdańsku, Krakowie i Warszawie przebywał na stażu dr Markus Kenntner  – sędzia 3. Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku, właściwego m.in. w sprawach z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa transportowego i prawa kolejowego. Staż został zorganizowany w ramach bilateralnej współpracy między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Federalnym Sądem Administracyjnym Niemiec.

Podczas stażu sędzia Kenntner został przyjęty przez Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej, Jacka Chlebnego. Stażysta miał okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby oraz jej wydziałów. Ponadto złożył wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbył spotkanie z Prezesem tego sądu – sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz sędziami WSA: Wiceprezesem Alojzym Skrodzkim, Sławomirem Antoniukiem – Z-cą Przewodniczącego Wydziału II oraz dr hab. Joanną Wegner.

W związku ze swoimi zainteresowaniami orzeczniczymi i naukowymi sędzia odbył spotkania robocze z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego NSA – sędzią NSA Hieronimem Sękiem, który przedstawił zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów administracyjnych i aktualne orzecznictwo dyscyplinarne oraz z sędzią NSA Andrzejem Kubą z Wydziału II Izby Gospodarczej NSA. Zapoznał się również z praktycznymi aspektami funkcjonowania Biura Orzecznictwa NSA (gdzie został przyjęty przez Naczelnika Wydziału V sędziego NSA Joannę Kabat-Rembelską oraz prof. Wojciecha Piątka) oraz Wydziału Informacji Sądowej NSA, gdzie został przyjęty przez sędziego NSA Sylwestra Marciniaka – Przewodniczącego Wydziału. Wziął także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Wydziałem II Izby Ogólnoadministracyjnej NSA.

Z kolei podczas hospitacji w WSA w Gdańsku sędzia został przyjęty przez Prezesa Sądu sędziego NSA Zbigniewa Romałę oraz sędzię NSA Joannę Zdzienicką-Wiśniewską – Przewodniczącą Wydziału Informacji Sądowej.

Sędzia miał też okazję złożyć wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie, gdzie odbył spotkania z Wiceprezesem tego Sądu – sędzią WSA Bogusławem Wolasem oraz sędziami WSA Urszulą Ziębą i dr. Waldemarem Michaldo.

W ramach programu wymiany sędzia niemiecki złożył ponadto wizyty w Trybunale Konstytucyjnym, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Ambasadzie Niemiec i Konsulacie Generalnym Niemiec w Gdańsku. Spotkał się również z Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, Zarządem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz przedstawicielami Inicjatywy Obywatelskiej „Wolne Sądy” i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

2019 r.

 

25 – 29 listopada 2019 r. (2-6 grudnia 2019 r.)

Sędziowie sądów administracyjnych Włoch i Niemiec podczas stażu w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 25-29 listopada 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stażu ogólnym przebywały: pani Manuela Sinigoi – sędzia Regionalnego Sądu Administracyjnego dla Friuli-Wenecji Julijskiej w Trieście (sąd I instancji, Włochy) oraz pani Agnes Sowa - sędzia Sądu Administracyjnego w Düsseldorfie (sąd I instancji, Niemcy). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN - European Judicial Training Network).

Podczas stażu sędzia Sinigoi oraz sędzia Sowa zostały przyjęte przez Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej, Jacka Chlebnego. Złożyły wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie odbyły spotkanie z Prezesem tego sądu – sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz Wiceprezesami – sędziami WSA: Pawłem Grońskim, Małgorzatą Jarecką oraz Alojzym Skrodzkim. Goście wzięli także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed WSA w Warszawie oraz przed NSA, a także odbyli spotkania robocze z sędziami WSA w Warszawie - swoimi tutorami - prof. Tomaszem Staweckim i prof. Agnieszką Krawczyk oraz z sędzią NSA Andrzejem Kubą i sędzią WSA w Krakowie Urszulą Ziębą.

Stażystki miały dodatkowo możliwość zaznajomienia się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Biura Orzecznictwa NSA (gdzie zostały przyjęte przez sędziów NSA Arkadiusza Despota-Mładanowicza i Joannę Kabat-Rembelską – Naczelników Wydziału II i IV - i przez prof. Wojciecha Piątka) oraz Wydziału Informacji Sądowej NSA (gdzie zostały przyjęte przez Przewodniczącego Wydziału i Rzecznika prasowego NSA, sędziego Sylwestra Marciniaka).

W ramach programu wymiany stażystki złożyły ponadto wizyty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, w Przedstawicielstwie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w Polsce (UNHCR), w Radzie do Spraw Uchodźców, w Ośrodku Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UDSC) dla cudzoziemców – kobiet i dzieci w Warszawie, jak również zostały przyjęte przez przedstawicieli UDSC, Fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi, Izby Cywilnej Sądu Najwyższego oraz Oficera Łącznikowego niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) w Polsce.

Sędzia Agnes Sowa odbyła także w dniach 2-6 grudnia br. staż w WSA w Gliwicach, gdzie została przyjęta przez Prezesa Sądu, sędziego NSA Leszka Kiermaszka oraz Wiceprezes Sądu Annę Apollo. Podczas stażu zapoznała się z właściwością i działalnością wydziałów orzeczniczych i Wydziału Informacji Sądowej oraz z zasadami przydziału spraw i wyznaczania posiedzeń, organizacją pracy sekretariatów, a także informatyzacją postępowania sądowoadministracyjnego. Odbyła również szereg spotkań roboczych z sędziami i wzięła udział w naradzie wstępnej oraz w rozprawach i posiedzeniach niejawnych. Ważnym elementem wizyty był wygłoszony przez gościa wykład dla sędziów, referendarzy i asystentów sędziego WSA w Gliwicach dotyczący ustroju sądów w Niemczech, w tym sądownictwa administracyjnego oraz procedury przed sądami administracyjnymi. Wykładowi towarzyszyła dyskusja nt. różnic między ustrojem sądów i procedurą przed sądami administracyjnymi w Polsce i Niemczech.

 

2-8 listopada 2019

Wykład profesorów Tokyo University of Science w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 2-8 listopada, na zaproszenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego, przebywali w Warszawie: prof. Mitsuaki Usui, emerytowany profesor Tokyo University of Science, wykładowca w Meiji University Graduale School of Law w Tokio oraz prof. Toshiyoshi Kashiwazaki, profesor Graduale School of Innovation Studies Tokyo Univeristy of Science, przewodniczący Japan Association of Public Finance Law.

W ramach swojego pobytu panowie profesorowie wygłosili w siedzibie NSA wykłady dla sędziów, asystentów sędziów oraz zaproszonych gości na temat prawa finansowego w Konstytucji Japonii oraz na temat sądowego postępowania odwoławczego w sprawach administracyjnych i podatkowych w japońskim porządku prawnym. Gości i uczestników powitał i wprowadził w tematykę wykładów Wiceprezes NSA, Prezes Izby Finansowej, sędzia Jan Rudowski.

Goście zostali przyjęci na spotkaniu przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego, a także wzięli udział w spotkaniu prowadzonym przez Zastępcę Dyrektora Biura Orzecznictwa – sędziego NSA Jerzego Siegienia. W trakcie stażu panowie odbyli szereg spotkań roboczych z sędzią NSA, prof. dr hab. Antonim Hanuszem, orzekającym w Izbie Finansowej, który sprawował funkcję opiekuna delegacji. Ponadto wzięli udział w charakterze publiczności w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w Wydziale I Izby Finansowej).

Goście złożyli również wizytę w Sądzie Najwyższym, gdzie zostali przyjęci przez Pierwszą Prezes SN, prof. dr hab. Małgorzatę Gersdorf, Prezesa Izby Cywilnej sędziego Dariusza Zawistowskiego, Prezesa Izby Karnej sędziego Stanisława Zabłockiego oraz Przewodniczącą Wydziału w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sędzię Katarzynę Gonerę.

 

17 października 2019 r.

Grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Rumunii i Włoch podczas wizyty w Naczelnym Sądzie Administracyjnym W dniu 17 października 2019 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Rumunii i Włoch, przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP).

Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA Andrzej Kuba oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut – główny specjalista w Zespole Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA. Sędzia Andrzej Kuba przywitał gości i odpowiadał na pytania dotyczące procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, codziennej pracy sędziów NSA oraz reform sądownictwa w Polsce. Z kolei Przemysław Florjanowicz-Błachut przedstawił rys historyczny, strukturę, pozycję i kompetencje polskich sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz kontakty międzynarodowe tego Sądu, w tym relacje z najwyższymi sądami administracyjnymi innych państw.

Grupie towarzyszyła pani prokurator Katarzyna Krysiak – główny specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP.

 

14-18 października 2019 r.

Sędziowie sądów administracyjnych Hiszpanii podczas stażu w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniach 14-18 października 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stażu ogólnym przebywali sędziowie z Hiszpanii: pani Maria Elisa Gómez Alvarez - sędzia Sądu Administracyjnego w Madrycie, pan Jorge Juan Punset Fernandez - sędzia Sądu Administracyjnego w Oviedo i pan Luis Carlos Martín Osante - sędzia Sądu Administracyjnego w Saragossie. Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN - European Judicial Training Network).

W pierwszym dniu wizyty goście zostali przyjęci przez Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej, Jacka Chlebnego. Wzięli ponadto udział w spotkaniu prowadzonym przez Zastępcę Dyrektora Biura Orzecznictwa - sędziego NSA Jerzego Siegienia i sędziego NSA, dr. hab. Artura Mudreckiego - Naczelnika Wydziału III w Biurze, którzy omówili zadania i kompetencje tej jednostki. W trakcie stażu sędziowie odbyli spotkania robocze z sędzią NSA Mirosławem Wincenciakiem, orzekającym w sprawach należących do właściwości Izby Ogólnoadministracyjnej, który sprawował funkcję opiekuna (tutora) stażystów. Goście złożyli również wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie odbyli spotkanie z kierownictwem tego Sądu. Ponadto wzięli udział w charakterze publiczności, w rozprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w Wydziale I Izby Ogólnoadministracyjnej). W trakcie spotkania z przedstawicielami Wydziału Informacji Sądowej NSA sędziowie mieli okazję zapoznać się z rolą i zasadami funkcjonowania tego Wydziału.

 

29-30 września 2019 r.

Delegacja Rady Stanu Francji podczas wizyty w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

 

W dniach 29-30 września 2019 r., na zaproszenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego, przebywała w Warszawie delegacja Rady Stanu Francji, pod przewodnictwem radczyni Rady Stanu Martine de Boisdeffre, Przewodniczącej Sekcji Studiów i Analiz.

W ramach wizyty w siedzibie NSA odbyło się seminarium dotyczące sposobów zapewniania jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w Polsce i we Francji, procesu powoływania i statusu sędziów sądów administracyjnych oraz orzekania przez sędziego administracyjnego na podstawie dokumentów niejawnych z mocy prawa. Referaty w ramach seminarium wygłosili członkowie Rady Stanu Francji: pani Sophie Caroline de Margerie, pani Béatrice Bourgeois oraz pan Yves Gounin a także sędziowie NSA: Jacek Chlebny, Wiceprezes NSA, Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA, sędzia Janusz Drachal, Wiceprezes NSA, Prezes Izby Gospodarczej NSA oraz dr Anna Dumas, Wiceprezes WSA w Krakowie.

Przewodniczący obu delegacji podkreślili wagę bilateralnych kontaktów między Naczelnym Sądem Administracyjnym i Radą Stanu Francji oraz uzgodnili formy kontynuowania współpracy polskich i francuskich sędziów w ramach wzajemnych staży oraz kolejnych seminariów i spotkań roboczych organizowanych regularnie i naprzemiennie w Polsce i we Francji.

 

27 września 2019 r.

Delegacja Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji podczas wizyty w Naczelnym Sądzie Administracyjnym W dniu 27 września 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę czteroosobowa delegacja Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji (Niemcy), przebywająca w Polsce na zaproszenie Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Cywilną. Delegacji przewodniczyła Prezes Wyższego Sądu Krajowego Marliese Dicke. Delegację w imieniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjął Wiceprezes NSA, Janusz Drachal – Prezes Izby Gospodarczej NSA. 

W trakcie spotkania zaprezentowano pozycję konstytucyjną, strukturę i zasady funkcjonowania sądów administracyjnych w Polsce. Przedstawiono strukturę organizacyjną Naczelnego Sądu Administracyjnego, zapoznając gości z właściwością, funkcjami i zadaniami poszczególnych Izb NSA, ze szczególnym uwzględnieniem Izby Gospodarczej oraz Kancelarii Prezesa NSA. Omówiono także kontakty międzynarodowe NSA, w tym relacje tego Sądu z sądami administracyjnymi innych państw.

Dyskutowano także o sporach kompetencyjnych między sądami administracyjnymi i cywilnymi w obu krajach oraz sprawach na pograniczu właściwości obu pionów sądownictwa,  w tym z zakresu prawa telekomunikacyjnego i postępowań przetargowych.

 

24 września 2019 r. 

Przewodnicząca Najwyższej Rady Sądownictwa Rumuni podczas wizyty w Naczelnym Sądzie Administracyjnym W dniu 24 września 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę Przewodnicząca Najwyższej Rady Sądownictwa Rumunii, Sędzia Sądu Najwyższego, Pani Simona Camelia Marcu - przebywająca w Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa. W imieniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego gościa przyjął Wiceprezes NSA Janusz Drachal, Prezes Izby Gospodarczej NSA. W spotkaniu uczestniczyły także sędzia NSA Barbara Stukan-Pytlowany, Przewodnicząca Wydziału I Izby Gospodarczej NSA oraz sędzia NSA Małgorzata Korycińska, Przewodnicząca Wydziału II Izby Gospodarczej NSA.

W trakcie spotkania przedstawiono m.in. strukturę i zasady funkcjonowania sądów administracyjnych w Polsce oraz w Rumunii. Omówiono również strukturę organizacyjną Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym właściwość, funkcje i zadania poszczególnych Izb NSA, ze szczególnym uwzględnieniem Izby Gospodarczej.

 

17 września 2019 r.

Stażystka z Uniwersytetu w Tbilisi podczas wizyty w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniu 17 września 2019 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła Pani Magda Melikishvili z Uniwersytetu w Tbilisi (Gruzja), przebywająca na stażu w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: Robert Borek – główny specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym NSA oraz dr Marta Sarnowiec-Cisłak – główny specjalista-starszy asystent sędziego w Zespole - Gabinet Prezesa NSA. Pani Magda Melikishvili zwiedziła gmach sądu, w tym bibliotekę, czytelnię akt i salę zgromadzeń, poznając podstawowe zasady funkcjonowania sądownictwa administracyjnego, a ponadto uczestniczyła w charakterze publiczności w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

5 września 2019 r.

Grupa sędziów i prokuratorów z Austrii, Bułgarii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Włoch podczas wizyty w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniu 5 września 2019 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Austrii, Bułgarii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Włoch, przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP).

Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: sędzia NSA Andrzej Kuba, Robert Borek – główny specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym NSA oraz dr Marta Sarnowiec-Cisłak – główny specjalista w Zespole - Gabinet Prezesa NSA. Sędzia Andrzej Kuba przywitał gości i odpowiadał na pytania dotyczące procedury sądowoadministracyjnej oraz pracy sędziów NSA, dr Marta Sarnowiec-Cisłak przedstawiła strukturę, pozycję i kompetencje sądów administracyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego. Historię budynków sądowych przedstawił pan Robert Borek.

Grupie towarzyszyła pani prokurator Katarzyna Krysiak – główny specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP.

Wizyta w NSA obejmowała również zwiedzanie gmachu Sądu.

 

2-6 września 2019 r.

Sędziowie sądów administracyjnych Portugalii i Włoch podczas stażu w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 2-6 września 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie na stażu ogólnym przebywali: pani Nélia de Brito - sędzia Sądu Administracyjnego i Finansowego w Sintrze (Portugalia), pan Carlo Buonauro - sędzia Regionalnego Sądu Administracyjnego dla Kampanii - Neapol (Włochy) oraz pan Giovanni Tulumello - sędzia Regionalnego Sądu Administracyjnego dla Sycylii – Palermo (Włochy). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN - European Judicial Training Network).

Podczas stażu sędziowie zostali przyjęci przez sędzię NSA Aleksandrę Wrzesińską-Nowacką – Przewodniczącą Wydziału II Izby Finansowej NSA oraz sędziego NSA Krzysztofa Winiarskiego. Goście mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby i jej wydziałów. Sędziowie odbyli również spotkania z przedstawicielami Wydziału Informacji Sądowej NSA: sędzią NSA Sylwestrem Marciniakiem (Przewodniczącym tego Wydziału i rzecznikiem prasowym Sądu) oraz dr hab. Michałem Kowalskim (pracownikiem tego Wydziału), a także Naczelnikami Wydziału IV i I Biura Orzecznictwa NSA: sędzią NSA Joanną Kabat-Rembelską i sędzią NSA Marianem Wolaninem. Brali także udział w charakterze publiczności w rozprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.  Goście złożyli również wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie, gdzie spotkali się z Wiceprezes tego Sądu - sędzią NSA Anną Dumas.

W ramach programu wymiany sędziowie uczestniczyli w spotkaniach w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Sądzie Najwyższym. 

 

4 września 2019 r.

Delegacja Sądu Najwyższego Republiki Łotewskiej podczas wizyty w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniu 4 września 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę trzyosobowa delegacja Sądu Najwyższego Republiki Łotewskiej, przebywająca w Polsce na zaproszenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Delegacji przewodniczył Prezes Sądu Ivar Bičkovičs. Delegację w imieniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjął Wiceprezes NSA Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA. 

W trakcie spotkania przedstawiono strukturę i zasady funkcjonowania sądów administracyjnych na Łotwie i w Polsce. Omówiono również strukturę organizacyjną Naczelnego Sądu Administracyjnego, w szczególności właściwość, funkcje i zadania poszczególnych Izb NSA, Wydziału Informacji Sądowej NSA a także Biura Orzecznictwa NSA oraz Kancelarii Prezesa NSA.

Dyskutowano także na temat narzędzi zapewniania jednolitości orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podejmowania uchwał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz Sądzie Najwyższym Łotwy, a także o sporach kompetencyjnych między sądami administracyjnymi i cywilnymi w obu krajach.

 

8-16 lipca 2019 r.

Sędzia Cécile Renault z Rady Stanu Francji podczas stażu w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach od 8 do 16 lipca 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie przebywała, w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) programu wymiany stażowej sędziów sądów administracyjnych, sędzia Cécile Renault z Rady Stanu Francji.

 

Podczas pobytu sędzia Renault spotkała się z Wiceprezesem NSA – Prezesem Izby Ogólnoadministracyjnej Jackiem Chlebnym, Dyrektorem Biura Orzecznictwa NSA, prof. dr. hab. Romanem Hauserem i Naczelnikiem IV Wydziału Biura Orzecznictwa NSA, sędzią NSA Joanną Kabat-Rembelską a także z Zastępcą Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA, sędzią NSA dr. Wojciechem Jakimowiczem. W ramach programu wymiany złożyła również wizytę w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.Ponadto odbyła spotkanie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie została przyjęta przez Wiceprezesów tego sądu, sędziów WSA: Małgorzatę Jarecką oraz Alojzego Skrodzkiego.

Z kolei podczas pobytu w WSA w Krakowie sędzia została przyjęta przez Prezesa tego Sądu, sędziego NSA Andrzeja Irlę oraz Wiceprezes, sędzię NSA dr Annę Dumas. Sędzia Renault wzięła także udział, w charakterze publiczności w rozprawach przed NSA i WSA w Krakowie oraz odbyła szereg roboczych spotkań z sędziami tych sądów. W trakcie pobytu w WSA w Krakowie sędzia Renault wygłosiła wykład na temat roli, funkcji oraz organizacji i zadań francuskiej Rady Stanu dla sędziów, referendarzy oraz asystentów sędziów tego Sądu.

 

1-12 lipca 2019 r.

Sędzia Dario Simeoli z Rady Stanu Włoch podczas stażu w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach od 1 do 12 lipca 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie przebywał, w ramach organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ) programu wymiany stażowej sędziów sądów administracyjnych, sędzia Dario Simeoli z Rady Stanu Włoch.

Podczas pobytu sędzia Simeoli spotkał się z Wiceprezesem NSA – Prezesem Izby Ogólnoadministracyjnej Jackiem Chlebnym, przewodniczącymi wydziałów Izby Gospodarczej, sędziami NSA Barbarą Stukan-Pytlowany oraz Małgorzatą Korycińską, Przewodniczącym Wydziału Informacji Sądowej NSA, sędzią NSA Sylwestrem Marciniakiem oraz sędzią NSA Andrzejem Kubą, a także Naczelnikiem II Wydziału Biura Orzecznictwa NSA, sędzią Arkadiuszem Despot-Mładanowiczem. Ponadto złożył wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie został przyjęty przez Wiceprezesów tego Sądu, sędziów WSA: panią Małgorzatę Jarecką oraz pana Alojzego Skrodzkiego. Z kolei podczas pobytu w WSA w Krakowie sędzia został przyjęty przez Prezesa tego Sądu, sędziego NSA Andrzeja Irlę oraz sędzię WSA Urszulę Ziębę, która sprawowała w Krakowie funkcję opiekuna gościa. Sędzia Simeoli wziął także udział, w charakterze publiczności w rozprawach przed NSA, WSA w Warszawie i Krakowie oraz odbył szereg roboczych spotkań z sędziami tych sądów.

W ramach programu wymiany złożył również wizytę w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także odbył spotkania z przedstawicielami Instytutu Rozwoju Miast i Regionów przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz przedstawicielami fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

 

1-5 lipca 2019 r.

Sędzia 4. Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku prof. dr. Christoph Külpmann podczas stażu w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 1-5 lipca 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przebywał na stażu prof. dr. Christoph Külpmann  – sędzia 4. Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku oraz Profesor Honorowy Uniwersytetu Bremeńskiego. Staż został zorganizowany w ramach bilateralnej współpracy między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Federalnym Sądem Administracyjnym Niemiec.

Podczas stażu sędzia Külpmann został przyjęty przez Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej Jacka Chlebnego. Stażysta miał okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby oraz jej wydziałów. Ponadto złożył wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbył spotkanie z Wiceprezesami tego Sądu – sędziami WSA Małgorzatą Jarecką i Alojzym Skrodzkim. W związku ze swoimi zainteresowaniami orzeczniczymi sędzia odbył również spotkania robocze z Przewodniczącą Wydziału VII oraz Zastępcą Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie, w trakcie których mógł zapoznać się z organizacją pracy wydziału oraz poznać aktualne orzecznictwo w sprawach z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego. Sędzia Külpmann wziął także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed WSA w Warszawie oraz NSA. W NSA miał dodatkowo możliwość zaznajomienia się z praktycznymi aspektami funkcjonowania: Biura Orzecznictwa NSA, gdzie został przyjęty przez Naczelnika Wydziału II sędziego NSA Arkadiusza Despota-Mładanowicza oraz Wydziału Informacji Sądowej NSA, gdzie został przyjęty przez sędziego NSA Sylwestra Marciniaka – Przewodniczącego Wydziału.

W ramach programu wymiany sędzia niemiecki złożył ponadto wizyty w Trybunale Konstytucyjnym, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, jak również spotkał się z przedstawicielami Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz z przedstawicielami Fundacji WWF Polska i Fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi.

W części spotkań Prof. Külpmann uczestniczył wspólnie z dr. Dario Simeolim – sędzią Rady Stanu Włoch, który przebywał na stażu w NSA i WSA w Krakowie w ramach programu wymiany sędziów Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ).

 

10-14 czerwca 2019 r.

Sędziowie sądów administracyjnych Niemiec i Francji podczas stażu w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniach 10-14 czerwca 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przebywały na stażu specjalistycznym z zakresu prawa uchodźczego Astrid Behler – sędzia Sądu Administracyjnego w Dreźnie (sąd I instancji) w Saksonii (Niemcy) oraz Myriam Carvalho – sędzia sądu I instancji - Sądu Administracyjnego w Tuluzie (Francja). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Podczas stażu sędzia Behler oraz sędzia Carvalho zostały przyjęte przez Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej Jacka Chlebnego. Stażystki miały okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby oraz jej wydziałów, w szczególności Wydziału II właściwego w sprawach uchodźców. Ponadto złożyły wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbyły spotkanie z Prezesem tego sądu – sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz sędziami WSA: Wiceprezesem Pawłem Grońskim oraz Anną Szymańską – Przewodniczącą Wydziału IV. Goście wzięli także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed WSA w Warszawie oraz NSA.

W związku ze swoimi zainteresowaniami orzeczniczymi sędzie odbyły dodatkowe spotkanie robocze z Przewodniczącą Wydziału IV WSA w Warszawie, która przedstawiła praktyczne aspekty funkcjonowania wydziału oraz właściwość i aktualne orzecznictwo w sprawach uchodźców. Sędzie Behler i Carvalho zostały również przyjęte przez sędziów NSA: Mariana Wolanina i Arkadiusza Despota-Mładanowicza – Naczelników Wydziałów I i II w Biurze Orzecznictwa NSA, którzy przedstawili rolę, zadania i kompetencje Biura a także przez sędziego Sylwestra Marciniaka – Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA.

W ramach programu wymiany stażystki złożyły ponadto wizyty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w Przedstawicielstwie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (UDSC), w Radzie do Spraw Uchodźców oraz w Ośrodku UDSC dla cudzoziemców – kobiet i dzieci w Warszawie.
 

6-7 czerwca 2019 r.

 

Prezes Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy oraz delegacji litewskich sędziów sądów administracyjnych i przedstawicieli środowiska naukowego podczas wizyty w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wizytę złożył Prezes Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy Gintaras Kryževičius wraz z delegacją litewskich sędziów z sądów administracyjnych oraz przedstawicieli środowiska naukowego. Goście uczestniczyli w polsko-litewskim seminarium „Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądów administracyjnych”, zorganizowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele NSA, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Seminarium otworzył i powitał gości sędzia NSA dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski – Dyrektor Centrum Teorii i Filozofii Praw Człowieka WPiA UŁ oraz Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA. W trakcie seminarium dyskutowano m.in. na temat interpretacyjnej zmiany konstytucji, wewnętrznego wymiaru konstytucjonalizacji UE i zwiększenia świadomości europejskiej, a także interakcji między sądami konstytucyjnymi a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

 

5-7 czerwca 2019 r.

 

Uczestnicy seminarium „Sędziowie krajowi i dorobek prawny Unii Europejskiej dotyczący Konwencji z Åarhus – dostęp do wymiaru sprawiedliwości”W siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się seminarium dla sędziów „Sędziowie krajowi i dorobek prawny Unii Europejskiej dotyczący Konwencji z Åarhus – dostęp do wymiaru sprawiedliwości” organizowane przez Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze (ERA) w ramach programu Unii Europejskiej „Kooperacja z sędziami krajowymi w obszarze prawa środowiskowego”.

 

Seminarium zostało otworzone przez: Wiceprezesa NSA prof. UŁ dr hab. Jacka Chlebnego – Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej oraz dr Kleoniki Pouikli – Dyrektor ds. Kursów w Wydziale ds. Europejskiego Prawa Publicznego.

Seminarium miało na celu zapewnienie uczestnikom wprowadzenia do Konwencji z Åarhus, przegląd trzech filarów Konwencji z Åarhus (dostęp do informacji, udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym w sprawach środowiskowych, prawo do wniesienia środka prawnego – legitymacja procesowa, zakres i standard kontroli sądowej, skuteczne środki zaskarżenia, koszty procesowe, terminy proceduralne), jak również przedstawienie procedury prejudycjalnej co do wykładni i ważności prawa UE w kontekście wynikającej z prawa UE ochrony sądowej w sprawach środowiskowych.

 

W warsztatach wzięli udział m.in. wykładowcy i sędziowie z Bułgarii, Cypru, Czech, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Szkocji i Węgier.

 

4 czerwca 2019 r.

Grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Słowenii i Włoch podczas wizyty w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniu 4 czerwca 2019 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Słowenii i Włoch, przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP).Grupie towarzyszyła pani prokurator Katarzyna Krysiak – główny specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP.

Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA Sylwester Marciniak – Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej i Rzecznik Prasowy NSA, Robert Borek – główny specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym NSA oraz dr Marta Sarnowiec-Cisłak – główny specjalista w Zespole Współpracy Krajowej i Międzynarodowej NSA. Sędzia Sylwester Marciniak przywitał gości i odpowiadał na pytania dotyczące procedury sądowoadministracyjnej oraz pracy sędziów NSA, dr Marta Sarnowiec-Cisłak przedstawiła strukturę, pozycję i kompetencje sądów administracyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego. Historię budynków sądowych przedstawił pan Robert Borek. Wizyta w NSA obejmowała również zwiedzanie gmachu Sądu.

 

 

27-31 maja 2019 r.

 

Sędzia 1. Senatu Wyższego Sądu Administracyjnego Kraju Związkowego Szlezwik-Holsztyn w Szlezwiku podczas stażu w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 27-31 maja 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stażu specjalistycznym z zakresu prawa ochrony środowiska przebywał sędzia Reinhard Wilke – zastępca przewodnicząca 1. Senatu Wyższego Sądu Administracyjnego Kraju Związkowego Szlezwik-Holsztyn w Szlezwiku (Niemcy). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

Podczas stażu sędziemu Wilke towarzyszył jako tutor dr Mirosław Gdesz – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, delegowany do orzekania w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA. Sędzia Wilke miał okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby oraz jej wydziałów, w szczególności Wydziału II właściwego w sprawach z zakresu ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego. Ponadto złożył wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbył spotkanie z Prezesem tego sądu – sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz Przewodniczącą Wydziału IV sędzią WSA Anna Szymańską, którego tematem był tryb powoływania sędziów w Polsce oraz zagadnienia związane wymogami ochrony środowiska przy lokalizacji inwestycji celu publicznego o znacznych rozmiarach. Gość wziął także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Wydziałem IV WSA w Warszawie oraz Wydziałem II Izby Ogólnoadministracyjnej NSA. W związku ze swoimi zainteresowaniami orzeczniczymi stażysta odbył także spotkanie robocze z Przewodniczącą Wydziału IV WSA w Warszawie – sędzią WSA Anną Szymańską, która przedstawiła praktyczne aspekty funkcjonowania wydziału oraz właściwość i aktualne orzecznictwo z zakresu ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawach uchodźców. Sędzia Wilke został również przyjęty przez sędziów NSA: Arkadiusza Despota-Mładanowicza i Teresę Bogucką – Naczelników Wydziałów II i IV w Biurze Orzecznictwa NSA, którzy przedstawili rolę, zadania i kompetencje Biura oraz zagadnienia związane z wymogami ochrony środowiska przy dużych inwestycjach budowlanych.

 

W ramach programu wymiany sędzia Wilke złożył ponadto wizyty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, jak również spotkał się z przedstawicielami Fundacji WWF Polska oraz Fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi.

 

 

20-24 maja 2019 r.

 

Członkowie Serbskiej Komisji do Spraw Azylowych podczas wizyty studyjnej w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 20-24 maja 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, przebywała w ramach organizowanego przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) programu wizyt studyjnych dla urzędników krajowych orzekających w II instancji w sprawach uchodźczych, grupa członków Serbskiej Komisji do Spraw Azylowych. Urząd EASO był reprezentowany podczas wizyty studyjnej przez Barbarę Opalską, wyższego urzędnika w Wydziale ds. Sądów i Trybunałów w Departamencie Wsparcia w Sprawach Azylowych EASO.

 

Podczas pobytu sędziowie spotkali się z Wiceprezesem NSA – Prezesem Izby Ogólnoadministracyjnej i krajowym koordynatorem ds. kontaktów z EASO, sędzią NSA prof. UŁ dr hab. Jackiem Chlebnym oraz z sędzią WSA Anną Szymańską, Przewodniczącą Wydziału IV WSA w Warszawie. Przedmiotem spotkań były zagadnienia dotyczące polskich uregulowań prawnych dotyczących azylu, orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w sprawach uchodźczych i cudzoziemców, właściwość i postępowanie przed NSA i WSA oraz działalność sieci współpracy EASO z członkami sądów i trybunałów. Przedstawicielom polskiego sądownictwa administracyjnego zaprezentowano także krajowe rozwiązania prawne i praktykę w dziedzinie prawa uchodźczego w Serbii.

 

Grupa wzięła także udział, w charakterze publiczności w rozprawach przed WSA w Warszawie. Serbscy goście złożyli również wizytę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców a także mieli okazję odbyć spotkanie z Przewodniczącym i innymi członkami Rady do Spraw Uchodźców. Ponadto złożono wizytę w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX), w Przedstawicielstwie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce oraz w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

13-17 maja 2019 r.

Sędziowie sądów administracyjnych Włoch i Niemiec podczas stażu w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 13-17 maja 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stażu podatkowym przebywały pani Maria Stella Boscarino – sędzia Regionalnego Sądu Administracyjnego dla Sycylii (Włochy) i Pani Britta Schwemmer – sędzia Sądu Finansowego w Norymberdze (Niemcy). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Podczas stażu sędzia Boscarino i sędzia Schwemmer zostały przyjęte przez sędzię NSA Aleksandrę Wrzesińską-Nowacką – Przewodniczącą Wydziału II Izby Finansowej NSA. Miały także okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby i jej wydziałów. Odbyły spotkania robocze z sędziami orzekającymi w sprawach podatkowych: sędzią NSA Romanem Wiatrowskim, który sprawował podczas stażu funkcję tutora a także z sędzią WSA w Krakowie, Urszulą Ziębą. Sędzia Boscarino i sędzia Schwemmer wzięły ponadto udział w spotkaniu prowadzonym przez Zastępcę Dyrektora Biura Orzecznictwa – sędziego NSA Jerzego Siegienia, który wraz z przedstawicielami Biura omówił rolę, zadania i kompetencje tego Biura.

Panie złożyły również wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbyły spotkanie z Prezesem tego Sądu – sędzią NSA Wojciechem Mazurem, Wiceprezesem Sądu – sędzią WSA Pawłem Grońskim oraz sędzią WSA Martą Waksmundzką-Karasińską – Przewodniczącą Wydziału III, w którym rozpoznawane są sprawy z zakresu podatków. Wzięły także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w Wydziale I Izby Finansowej) oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (w Wydziale III). W ramach programu wymiany stażowej panie złożyły ponadto wizytę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i zwiedzały siedzibę Sądu Najwyższego.

 

12 kwietnia 2019 r.

W dniu 12 kwietnia 2019 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się spotkanie poświęcone internetowej bazie orzeczeń z zakresu spraw uchodźczych (EASO Information and Documentation System on Case Law) prowadzonej przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Przedstawicielka EASO pani Maria Papaioannou zaprezentowała zawartość bazy oraz zasady korzystania z bazy. W spotkaniu uczestniczyli sędziowie i asystenci sędziów z Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

20 marca 2019 r.

Grupa studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu im. François Rabelais w Tours podczas wizyty w Naczelnym Sądzie Administracyjnym W dniu 20 marca 2019 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wizytę złożyła grupa studentów z Wydziału Prawa Uniwersytetu im. François Rabelais w Tours (Francja). Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: sędzia NSA Andrzej Kuba, Robert Borek z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Małgorzata Szyszkowska i dr Marta Sarnowiec-Cisłak z Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej. W trakcie spotkania omówiono praktyczne aspekty pracy sędziego i działalności NSA. Ponadto przedstawiono zarys konstytucyjnych i ustawowych regulacji dotyczących sądów administracyjnych w Polsce oraz historię budynku NSA. Grupie towarzyszył prof. Patrick Baleynaud (Université François-Rabelais de Tours) – Konsul Honorowy RP w Tours oraz Współdyrektor Szkoły Prawa Francuskiego UŁ. Wizyta w NSA obejmowała również zwiedzanie gmachu Sądu

 

1 marca 2019 r.

Grupa studentów z Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) z Tuluzy podczas wizyty w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniu 1 marca 2019 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa studentów z Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) z Tuluzy przebywająca w Polsce na wymianie studyjnej. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA Andrzej Kuba, Hieronim Kulczycki – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Dorota Pawlicka – główny specjalista w Wydziale Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa NSA oraz Małgorzata Szyszkowska – specjalista w Zespole Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA.

Naczelnik Hieronim Kulczycki przedstawił historię sądownictwa administracyjnego w Polsce oraz historię obecnej siedziby NSA, a następnie Dorota Pawlicka przedstawiła system sądownictwa w Polsce, jak również organizację i właściwość polskich sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędzia Andrzej Kuba odpowiadał na pytania dotyczące procedury sądowoadministracyjnej, codziennej pracy sędziów NSA oraz reform sądownictwa w Polsce. Grupa zwiedziła budynek sądu, w tym Bibliotekę NSA, czytelnię akt i sale sądowe.

 

20 lutego 2019 r.

Grupa niemieckich aplikantów sądowych podczas wizyty w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniu 20 lutego 2019 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa niemieckich aplikantów sądowych odbywających aplikację w Sądzie Okręgowym w Heidelbergu w Badenii-Wirtembergii. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA Andrzej Kuba oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut – główny specjalista w Zespole Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA.

Sędzia Andrzej Kuba przywitał gości i odpowiadał na pytania dotyczące procedury sądowoadministracyjnej, codziennej pracy sędziów NSA oraz reform sądownictwa w Polsce. Z kolei Przemysław Florjanowicz-Błachut przedstawił historię, strukturę, pozycję i kompetencje polskich sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego. Grupa w ramach wizyty zwiedziła również gmach sądu, w tym Bibliotekę NSA i sale sądowe.

 

11-12 lutego 2019 r.

Delegacja Sądu Najwyższego Węgier podczas wizyty w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 11-12 lutego 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wizytę złożyła delegacja Sądu Najwyższego Węgier (Kúria) w składzie: dr Péter Darák (Prezes Sądu Najwyższego), dr Tibor Kalas (Przewodniczący Wydziału Administracyjnego SN) oraz prof. András Patyi (Przewodniczący składu orzekającego w Wydziale Administracyjnym SN).

W ramach wizyty odbyły się spotkania delegacji z przedstawicielami Kierownictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sędziami NSA, w trakcie których omawiano strukturę, organizację i właściwość sądów administracyjnych w Polsce, długość postępowania sądowoadministracyjnego oraz dyskutowano na temat stosowania prawa europejskiego przez polskie sądy administracyjne. Przedstawiono także organizację sądownictwa na Węgrzech, ze szczególnym uwzględnieniem planowanej reformy, mającej na celu utworzenie odrębnego od sądów powszechnych sądownictwa administracyjnego.

Delegacja złożyła również wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie odbyła spotkanie z Kierownictwem tego Sądu oraz została zapoznana ze strukturą i organizacją pracy największego sądu administracyjnego w Polsce, zasadami i trybem naboru na stanowisko asesora i sędziego administracyjnego a także z bieżącymi problemami orzeczniczymi występującymi w praktyce tego sądu.

 

2018 r.

 

3-7 grudnia 2018 r.

Sędzia Luca Lamberti z Rady Stanu Republiki Włoskiej podczas stażu w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 3-7 grudnia 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stażu ogólnym przebywał Luca Lamberti – sędzia Rady Stanu Republiki Włoskiej. Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Podczas stażu sędzia Lamberti został przyjęty przez Przewodniczącą Wydziału II Izby Finansowej NSA - sędzię NSA Aleksandrę Wrzesińską-Nowacką, Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej NSA - sędziego NSA Adama Bącala oraz sędziego NSA Romana Wiatrowskiego orzekającego w tej Izbie (tutora stażysty). Miał okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Izby Finansowej NSA i jej wydziałów. Ponadto złożył wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbył spotkanie z Prezesem tego Sądu - sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz Wiceprezesem tego Sądu - sędzią WSA Pawłem Grońskim. Sędzia Lamberti wziął także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Uczestniczył w spotkaniach roboczych sędziów orzekających w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Został również przyjęty przez Zastępcę Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA, sędziego NSA Sylwestra Marciniaka i Zastępcę Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA, sędziego NSA Jerzego Siegienia, którzy przedstawili mu rolę, zadania i kompetencje tych jednostek. 

W ramach programu wymiany sędzia złożył ponadto wizyty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i spotkał się z przedstawicielem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zwiedził także gmach Sądu Najwyższego.

 

19-23 listopada 2018 r.

Sędzia Ilse Bouter z sądu administracyjnego w Rotterdamie podczas stażu w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 19-23 listopada 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stażu ogólnym przebywała Ilse Bouter – sędzia administracyjny w sądzie I instancji w Rotterdamie (Holandia). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Podczas stażu sędzia Bouter została przyjęta przez Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej, dr. hab. prof. UŁ Jacka Chlebnego. Miała także okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Izby Finansowej NSA i jej wydziałów. Ponadto złożyła wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbyła spotkanie z Wiceprezesem tego Sądu - sędzią WSA Pawłem Grońskim. Sędzia Bouter wzięła także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Została również przyjęta w Biurze Orzecznictwa NSA, gdzie przedstawiono jej rolę, zadania i kompetencje Biura. 

W ramach programu wymiany sędzia złożyła ponadto wizyty w Przedstawicielstwie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w Radzie do Spraw Uchodźców, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także zwiedziła gmach Sądu Najwyższego.

 

15-26 października 2018 r.

Sędzia Wyższego Sądu Kastylii i Leónu w Hiszpanii Luis Miguel Blanco Dominguez podczas stażu w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 15-26 października 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku na stażu ogólnym przebywał Luis Miguel Blanco Dominguez - sędzia Wyższego Sądu Kastylii i Leónu w Hiszpanii (sąd odwoławczy). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Podczas pierwszego tygodnia pobytu sędzia Blanco został przyjęty przez Wiceprezesa NSA, sędziego NSA Janusza Drachala - Prezesa Izby Gospodarczej. Miał okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby oraz jej wydziałów i uczestniczyć w spotkaniach roboczych z sędziami orzekającymi w NSA. Złożył także wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie odbył spotkanie z kierownictwem tego Sądu pod przewodnictwem Wiceprezes - sędzi WSA Małgorzaty Jareckiej. Sędzia Blanco wziął również udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed NSA (Wydział I Izby Gospodarczej) oraz WSA w Warszawie (Wydział V). Zapoznał się z zadaniami, pracą i organizacją Biura Orzecznictwa NSA, gdzie spotkał się z Zastępcą Dyrektora tego Biura - sędzią NSA Jerzym Siegieniem, a także odbył spotkanie na temat mediacji z przedstawicielem Wydziału Prawa Europejskiego w BO NSA. W ramach programu wymiany stażowej sędzia złożył ponadto wizyty w Sądzie Najwyższym, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Urzędzie Zamówień Publicznych i Krajowej Izbie Gospodarczej, w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz w Najwyższej Izbie Kontroli.

W drugim tygodniu stażu sędzia Blanco został przyjęty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku przez Prezesa tego Sądu – sędziego NSA Zbigniewa Romałę oraz sędzię NSA Joannę Zdzienicką-Wiśniewską – Rzecznika Prasowego i Przewodniczącą Wydziału Informacji Sądowej WSA w Gdańsku, sprawującą opiekę tutorską nad stażystą. Podczas hospitacji w WSA w Gdańsku sędzia Blanco odbył spotkania robocze w tym sądzie, biorąc udział w rozprawach sądowych w charakterze publiczności. Ponadto złożył wizytę w Sądzie Apelacyjnym i Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W trakcie pobytu w WSA w Gdańsku sędzia Blanco wygłosił wykład na temat sądownictwa administracyjnego w Hiszpanii dla sędziów, referendarzy i asystentów sędziów tego Sądu.

 

19 października 2018 r.

Delegacja sędziów z Wysokiego Sądu Ludowego w Szanghaju i Pośrednich Sądów Ludowych w Shanghaju podczas wizyty w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniu 19 października 2018 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła delegacja sędziów z Wysokiego Sądu Ludowego w Szanghaju i Pośrednich Sądów Ludowych w Shanghaju pod przewodnictwem sędziego Huanga Xiangqinga - Prezesa Pierwszego Pośredniego Sądu Ludowego w Szanghaju.  Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: sędzia NSA Andrzej Kuba, Hieronim Kulczycki – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego NSA, Robert Borek – główny specjalista z tego Wydziału oraz dr Marta Sarnowiec-Cisłak z Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej NSA.

W spotkaniu uczestniczył również podinspektor Bogusław Gawryła z Wydziału Konwoju Komendy Stołecznej Policji. W trakcie wizyty omówiono praktyczne aspekty pracy sędziego i działalności NSA, w tym zaangażowanie Sądu w działalność edukacyjną. Ponadto przedstawiono zarys konstytucyjnych i ustawowych regulacji dotyczących sądów administracyjnych w Polsce, historię budynku NSA oraz zasady funkcjonowania policji sądowej. Wizyta w NSA obejmowała zwiedzanie gmachu Sądu.

 

15-18 października 2018

Grupa sędziów sądów administracyjnych w Bułgarii podczas wizyty studyjnej w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 15-18 października 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, przebywała w ramach organizowanego przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) programu wizyt studyjnych dla sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach uchodźczych, grupa sędziów z Bułgarii. Współorganizatorami wizyty studyjnej był Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Podczas pobytu sędziowie spotkali się z Wiceprezesem NSA - Prezesem Izby Ogólnoadministracyjnej i krajowym koordynatorem ds. kontaktów z EASO - sędzią NSA prof. UŁ dr hab. Jackiem Chlebnym oraz z sędzią WSA Teresą Zyglewską - Przewodniczącą Wydziału IV WSA w Warszawie. Urząd EASO był reprezentowany podczas wizyty studyjnej przez Barbarę Opalską – wyższego urzędnika w Wydziale ds. Sądów i Trybunałów w Departamencie Wsparcia w Sprawach Azylowych EASO.

Przedmiotem spotkań były zagadnienia dotyczące polskich uregulowań prawnych dotyczących azylu, orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w sprawach uchodźczych i cudzoziemców, właściwość i postępowanie przed NSA i WSA oraz działalność sieci współpracy EASO z członkami sądów i trybunałów. Przedstawicielom polskiego sądownictwa administracyjnego zaprezentowano także krajowe rozwiązania prawne i orzecznictwo w dziedzinie prawa uchodźczego w Bułgarii.

Grupa wzięła także udział, w charakterze publiczności w rozprawach przed NSA oraz przed WSA w Warszawie. Sędziowie złożyli również wizytę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców a także mieli okazję odbyć spotkanie z członkami Rady do Spraw Uchodźców. Ponadto złożono wizytę w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX).

 

8-12 października 2018 r.

Przewodnicząca Izby Sądu Administracyjnego w Darmstadt w Hesji Jutta Schild podczas stażu w Naczelnym Sądzie AdministracyjnymW dniach 8-12 października 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stażu specjalistycznym z zakresu prawa azylowego i uchodźczego przebywała sędzia Jutta Schild – przewodnicząca Izby Sądu Administracyjnego w Darmstadt (sąd I instancji) w Hesji (Niemcy). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Podczas stażu sędzia Schild została przyjęta przez Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej, dr hab. prof. UŁ Jacka Chlebnego. Miała okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby oraz jej wydziałów, w szczególności Wydziału II właściwego w sprawach uchodźczych. Ponadto złożyła wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbyła spotkanie z Prezesem tego sądu – sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz sędziami WSA: Wiceprezesem Pawłem Grońskim oraz dr hab. prof. UŁ Agnieszką Krawczyk. Sędzia Schild wzięła także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Wydziałem IV WSA w Warszawie. W związku ze swoimi zainteresowaniami orzeczniczymi i pełnioną funkcją sędziego dyscyplinarnego, sędzia stażystka spotkała się także z Rzecznikiem Dyscyplinarnym NSA – sędzią NSA w st. spocz. Jerzym Chomickim, który przedstawił zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów administracyjnych oraz aktualne orzecznictwo dyscyplinarne. Została również przyjęta przez sędziego NSA Mariana Wolanina – Naczelnika Wydziału I w Biurze Orzecznictwa NSA, który przedstawił rolę, zadania i kompetencje Biura. 

W ramach programu wymiany niemiecka sędzia złożyła ponadto wizyty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w Przedstawicielstwie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w Radzie do Spraw Uchodźców oraz w Ośrodku UDSC dla cudzoziemców – kobiet i dzieci w Warszawie-Targówku, jak również spotkała się z przedstawicielem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

4 października 2018 r.

Grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Włoch podczas wizyty w Naczelnym Sądzie Administracyjnym W dniu 4 października 2018 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Włoch. Wizyta została zorganizowana w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP).
Grupie towarzyszyła pani Anna Natorska-Michrowska – główny specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP.

Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA Andrzej Kuba oraz dr Marta Sarnowiec-Cisłak – główny specjalista w Zespole Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA. Sędzia Andrzej Kuba przywitał gości i odpowiadał na pytania dotyczące procedury sądowoadministracyjnej, codziennej pracy sędziów NSA oraz reform sądownictwa w Polsce. Marta Sarnowiec-Cisłak przedstawiła strukturę, pozycję i kompetencje polskich sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wizyta w NSA obejmowała również zwiedzanie gmachu sądu

 

24-28 września 2018

Sędzia Sądu Administracyjnego w Minden w Nadrenii-Północnej Westfalii Eva Wiglinski podczas stażu w Naczelnym Sądzie Administracyjnym W dniach 24-28 września 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stażu specjalistycznym z zakresu prawa azylowego i uchodźczego przebywała Eva Wiglinski - sędzia sądu I instancji - Sądu Administracyjnego w Minden w Nadrenii-Północnej Westfalii (Niemcy). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Podczas pobytu sędzia Wiglinski została przyjęta przez Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej, dr hab. prof. UŁ Jacka Chlebnego. Miała okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby oraz jej wydziałów, w szczególności Wydziału II właściwego w sprawach uchodźczych.

Ponadto złożyła wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbyła spotkanie z Prezesem tego sądu – sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz sędziami WSA: Wiceprezesem Pawłem Grońskim oraz Anną Szymańską – Zastępcą Przewodniczącej Wydziału IV, w którym rozpoznawane są sprawy cudzoziemców i uchodźców. Wzięła także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Wydziałem II Izby Ogólnoadministracyjnej NSA oraz Wydziałem VII WSA w Warszawie.

Sędzia Wiglinski została również przyjęta przez Zastępcę Dyrektora Biura Orzecznictwa, sędziego NSA Jerzego Siegienia, który przedstawił rolę, zadania i kompetencje Biura. 

W ramach programu wymiany niemiecka sędzia złożyła ponadto wizyty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w Przedstawicielstwie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w Radzie do Spraw Uchodźców oraz w Ośrodku UDSC dla cudzoziemców – kobiet i dzieci w Warszawie-Targówku, jak również spotkała się z przedstawicielem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Miała również okazję zwiedzić siedzibę Sądu Najwyższego.

 

17-28 września 2018 r.

Sędzia sądu administracyjnego w Pazardżiku Hristina Yurukova podczas stażu w Naczelnym Sądzie Administracyjnym W dniach 17-28 września 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie na stażu ogólnym przebywała Hristina Yurukova - sędzia sądu administracyjnego pierwszej instancji w Pazardżiku (Bułgaria). Staż został zorganizowany w ramach współpracy NSA z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Podczas pierwszego tygodnia pobytu sędzia Yurukova spotkała się z sędzią NSA Aleksandrą Wrzesińską-Nowacką – Przewodniczącą Wydziału II Izby Finansowej a także sędziami orzekającymi w Izbie Finansowej. Złożyła wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbyła spotkanie z Prezesem tego Sądu – sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz Wiceprezesami Sądu – sędziami WSA: Pawłem Grońskim i Alojzym Skrodzkim. Sędzia Yurukova wzięła także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Wydziałem II Izby Finansowej NSA oraz Wydziałem III WSA w Warszawie. Zapoznała się również z praktycznymi aspektami funkcjonowania Biura Orzecznictwa NSA, gdzie została przyjęta przez sędziów NSA – Naczelników Wydziałów III i IV: dr. hab. Artura Mudreckiego i dr Iwonę Bogucką. W ramach programu wymiany stażowej sędzia złożyła ponadto wizyty w Sądzie Najwyższym, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także spotkała się z przedstawicielem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W drugim tygodniu stażu sędzia Yurukova została przyjęta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie przez Prezesa tego Sądu – sędziego NSA Andrzeja Irlę oraz sędzię WSA – Urszulę Ziębę, sprawującą opiekę tutorską nad stażystką. Podczas hospitacji w WSA w Krakowie sędzia Yurukova odbyła spotkania robocze w tym sądzie, biorąc udział w charakterze publiczności w rozprawach sądowych przed Wydziałem I tego Sądu. Ponadto złożyła wizytę w Sądzie Apelacyjnym i Sądzie Okręgowym w Krakowie, w Sądzie Rejonowym w Zakopanem, a także w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

17-21 września 2018 r.

Sędzia 1. Senatu ds. Służb Zbrojnych Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku dr Stefan Langer podczas stażu w Naczelnym Sądzie Administracyjnym W dniach 17-21 września 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przebywał na stażu dr Stefan Langer  – sędzia 1. Senatu ds. Służb Zbrojnych Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku. Staż został zorganizowany w ramach bilateralnej współpracy między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Federalnym Sądem Administracyjnym Niemiec.

Podczas pobytu sędzia Langer został przyjęty przez sędzię NSA Małgorzatę Borowiec z Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej, właściwego m.in. w sprawach służb mundurowych. Miał również okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby.

Ponadto złożył wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbył spotkanie z Prezesem tego sądu – sędzią NSA Wojciechem Mazurem oraz Wiceprezesami – sędziami WSA Pawłem Grońskim i Alojzym Skrodzkim. Odbył również spotkanie robocze z sędzią WSA Andrzejem Kołodziejem – Przewodniczącym Wydziału II, w którym rozpoznawane są sprawy służb mundurowych oraz dr hab. Przemysławem Szustakiewiczem – sędzią tego Wydziału.

Sędzia Langer wziął także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Wydziałem I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA oraz Wydziałem II WSA w Warszawie.

Zapoznał się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Biura Orzecznictwa NSA, gdzie został przyjęty przez sędziów NSA – Naczelników Wydziałów III i IV: dr. hab. Artura Mudreckiego i dr Iwonę Bogucką.

Został również przyjęty przez Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Hannę Machińską oraz pana Tomasza Oklejaka - Naczelnika Wydziału Żołnierzy i Funkcjonariuszy. Podczas spotkania, poza ogólną prezentacją działalności Biura RPO omawiano kwestie dotyczące funkcjonariuszy służb mundurowych w wielu różnych aspektach (np. najnowszych przepisów dotyczących emerytur dla członków służb mundurowych, ale również doniesień medialnych o brutalnych zachowaniach policji wobec obywateli).

W ramach programu wymiany sędzia niemiecki złożył ponadto wizyty w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, Departamencie Obrony Narodowej Najwyższej Izby Kontroli, w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jak również spotkał się z przedstawicielem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

13 września 2018 r.

W dniu 13 września 2018 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się konferencja pt.: „Wyzwania wobec prawa w kontekście zrównoważonego rozwoju i globalnych zmian. Perspektywa prawa publicznego”, zorganizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego, praktycy i teoretycy prawa, a także goście zagraniczni, m.in.: pani Renee Gift z ramienia UNESCO i pani Saori Ogura z Uniwersytetu British Columbia.

W imieniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, konferencję otworzył dr hab. prof. UAM Wojciech Sawczyn, wystąpieniem na temat granic prawa administracyjnego. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Konwencje UNESCO a zrównoważony rozwój” wygłosił prof. dr hab. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO.  

Goście obradowali w ramach trzech paneli, omawiając zagadnienia dotyczące relacji między zasadą zrównoważonego rozwoju a prawem ochrony środowiska. Prezentowane wystąpienia obejmowały w szczególności problematykę roli UNESCO i Międzynarodowego Programu Hydrologicznego w promowaniu pokoju poprzez współpracę na rzecz wody, a także zaangażowania społecznego w opracowywanie strategii dla odpornych na zmiany klimatyczne społeczności. Rozważano także zakres implementacji zrównoważonego rozwoju oraz mechanizmy prawne na rzecz zrównoważonego rozwoju z perspektywy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zaprezentowano również teorię sprawiedliwości Johna Rawlsa jako nowe podejście do prawa ochrony środowiska.

 

6 września 2018

W dniu 6 września 2018 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Francji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji i Włoch. Wizyta została zorganizowana w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP).

Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA Andrzej Kuba oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut – główny specjalista w Zespole Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA.

Sędzia Andrzej Kuba przywitał gości i odpowiadał na pytania dotyczące procedury sądowoadministracyjnej, codziennej pracy sędziów NSA oraz aktualnych reform sądownictwa w Polsce. Przemysław Florjanowicz-Błachut przedstawił strukturę, pozycję i kompetencje polskich sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Grupie towarzyszyła pani prokurator Katarzyna Krysiak – główny specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP.

Wizyta w NSA obejmowała również zwiedzanie sal sądowych.

 

22 sierpnia 2018

W dniu 22 sierpnia 2018 r. w NSA wizytę złożyli przedstawiciele Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych: prof. Nguyen Duc Minh - Dyrektor Instytutu Państwa i Prawa Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych i mgr Nguyen Tien Duc wraz z opiekunami z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: Wiceprezes NSA - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej, dr hab. prof. UŁ Jacek Chlebny, Robert Borek z  Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz dr Marta Sarnowiec-Cisłak z Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej. W trakcie spotkania Prezes Chlebny przestawił ogólne aspekty funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce. Wizyta w NSA obejmowała również zwiedzanie gmachu Sądu.

 

2-6 lipca 2018

W dniach 2-6 lipca 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stażu specjalistycznym z zakresu prawa azylowego i uchodźczego przebywała dr Eva Wendler - sędzia Federalnego Sądu Administracyjnego w Wiedniu – Ośrodka Zamiejscowego w Grazu (Austria). Staż został zorganizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Podczas pobytu sędzia Wendler została przyjęta przez Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej, dr hab. prof. UŁ Jacka Chlebnego. Miała okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby oraz jej wydziałów, w szczególności Wydziału II właściwego w sprawach uchodźczych.

Ponadto złożyła wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbyła spotkanie z Wiceprezesem tego sądu – sędzią WSA Pawłem Grońskim oraz Teresą Zyglewską – Przewodniczącą Wydziału IV, w którym rozpoznawane są sprawy cudzoziemców i uchodźców. Sędzia Wendler wzięła także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach w sprawach dotyczących cudzoziemców i uchodźców przed WSA w Warszawie. Odbyła również spotkanie robocze z sędzią WSA prof. UW dr hab. Tomaszem Staweckim z Wydziału VII tego Sądu. Sędzia Wendler została również przyjęta przez Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hannę Machińską oraz jej współpracowników.

W ramach programu wymiany sędzia austriacka złożyła ponadto wizyty w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w Przedstawicielstwie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w Radzie do Spraw Uchodźców, Ośrodku UDSC dla cudzoziemców – kobiet i dzieci w Warszawie-Targówku oraz w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX).

 

 

18-22 czerwca 2018

W dniach 18-22 czerwca 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stażu specjalistycznym z zakresu prawa azylowego i uchodźczego przebywał Hubert Delesalle - sędzia Apelacyjnego Sądu Administracyjnego w Nantes oraz Krajowego Sądu ds. Azylowych w Paryżu (Francja). Staż został zorganizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Podczas pobytu sędzia Delesalle został przyjęty przez sędzię NSA Małgorzatę Miron – Zastępcę Przewodniczącej Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej. Miał okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tej Izby oraz Wydziału II właściwego w sprawach uchodźczych. Odbył również spotkanie robocze z sędzią NSA Romanem Wiatrowskim z Izby Finansowej.

Ponadto złożył wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie odbył spotkanie z Wiceprezesami tego sądu – sędziami WSA Pawłem Grońskim i Alojzym Skrodzkim oraz Teresą Zyglewską – Przewodniczącą Wydziału IV, w którym rozpoznawane są sprawy cudzoziemców i uchodźców. Sędzia Delesalle wziął także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach w sprawach dotyczących cudzoziemców i uchodźców przed NSA oraz WSA w Warszawie.

W ramach programu wymiany sędzia francuski złożył również wizytę w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX), w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Przedstawicielstwie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w Radzie do Spraw Uchodźców, Ośrodku UDSC dla cudzoziemców – kobiet i dzieci w Warszawie-Targówku oraz w organizacji pozarządowej – Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

15 czerwca 2018 r.

W dniu 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Austrii, Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Węgier i Włoch,  przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP).

Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA Andrzej Kuba, orzekający w Izbie Gospodarczej NSA oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut – główny specjalista w Zespole Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA. Sędzia Andrzej Kuba przywitał gości i odpowiadał na pytania dotyczące procedury sądowoadministracyjnej oraz pracy sędziów NSA a Przemysław Florjanowicz-Błachut przedstawił strukturę, pozycję i kompetencje sądów administracyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Grupie towarzyszyła pani prokurator Katarzyna Krysiak – główny specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP oraz pan Dariusz Szawurski-Radetz – asystent sędziego w KSSiP.

Wizyta w NSA objęła również udział w rozprawie sądowej w Wydziale I Izby Ogólnoadministracyjnej.

 

11-13 czerwca 2018

W siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się seminarium „Postępowanie sądowe w sprawie naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących oceny oddziaływania na środowisko – dyrektywy EIA i SEA” organizowane przez Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze (ERA) w ramach programu Unii Europejskiej „Kooperacja z sędziami krajowymi w obszarze prawa środowiskowego”.

Seminarium zostało otworzone przez: Wiceprezesa NSA prof. UŁ dr hab. Jacka Chlebnego – Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej oraz dr Kleoniki Pouikli - Dyrektor ds. Kursów w Wydziale ds. Europejskiego Prawa Publicznego. Seminarium miało na celu zapewnienie uczestnikom przeglądu zarówno prawodawstwa Unii Europejskiej w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – dyrektyw 2001/42/UE oraz 2011/92/UE, jak i najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w tym zakresie. W warsztatach wzięli udział m.in. wykładowcy i sędziowie z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Włoch, Węgier i Wielkiej Brytanii.

 

3-7 czerwca 2018 r.

W dniach 3-7 czerwca 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wizytę złożyła delegacja z sądów administracyjnych Litwy w składzie: Gintaras Kryževičius (Prezes Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy), Ramūnas Gadliauskas (Sędzia Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Litwy), Veslava Ruskan (Sędzia Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy) oraz Jolanta Malijauskienė (Prezes Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego).

W ramach wizyty odbyło się spotkanie delegacji z przedstawicielami Kierownictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sędziami NSA, w trakcie którego omawiano kompetencje oraz tryb funkcjonowania sądów administracyjnych w Polsce i na Litwie. Następnie delegacja udała się na spotkanie z przedstawicielami Kierownictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdzie została zapoznana z organizacją pracy największego sądu administracyjnego w Polsce a także z bieżącymi problemami orzeczniczymi występującymi w praktyce tego sądu. W trakcie pobytu w Polsce delegacja została przyjęta również przez Kierownictwo i Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W WSA w Kielcach goście wysłuchali wykładu wygłoszonego przez sędziego Mirosława Surmy na temat historii i specyfiki postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce. Omawiano także sprawność postępowania przed sądami administracyjnymi, ostatnie reformy instytucji procesowych w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym a także organizację pracy i praktyczne aspekty pracy sędziego administracyjnego.

 

20-22 maja 2018 r.

W dniach 20-22 maja 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wizytę złożyła trzyosobowa delegacja Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej, pod przewodnictwem Prezes SN Słowacji, sędzi Danieli Švecovej. Delegację przyjął Prezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski wraz Wiceprezesami NSA: Januszem Drachalem – Prezesem Izby Gospodarczej  i Marią Wiśniewską – Dyrektor Biura Orzecznictwa oraz  sędzią NSA Małgorzatą Niezgódką-Medek – przedstawicielką polsko-czeskiej grupy roboczej sędziów administracyjnych.

W ramach wizyty odbyło się z udziałem Prezesa NSA, prof. Marka Zirk-Sadowskiego seminarium dotyczące pozycji ustrojowej, kompetencji oraz struktury organizacyjnej i trybu funkcjonowania sądów administracyjnych w Polsce i na Słowacji, w którym uczestniczyli sędziowie NSA, członkowie Biura Orzecznictwa oraz prawnicy-specjaliści z Biura Orzecznictwa, Wydziału Informacji Sądowej i Kancelarii Prezesa NSA. Seminarium otworzył i gości powitał Prezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski. Polscy referenci przedstawili systemowe zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa administracyjnego, problematykę wykładni prawa w zgodzie z Konstytucją w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz reformy instytucji procesowych w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Z kolei członkowie delegacji słowackiej przedstawili pozycje konstytucyjną oraz strukturę, organizację i kompetencje Sądu Najwyższego, w szczególności Izby Administracyjnej tego sądu, jak również bieżące problemy orzecznicze. Dyskutowano również na temat instrumentów zapewniania jednolitości orzecznictwa w obu krajach.

Prezesi obu Sądów podkreślili wagę niezależności sądownictwa dla opartych na wzajemnym zaufaniu, bilateralnych kontaktów oraz zadeklarowali gotowość kontynuowania współpracy polskich i słowackich sędziów w ramach grupy roboczej sędziów administracyjnych.

 

18 maja 2018 r.

W siedzibie NSA odbyło się spotkanie z delegacją pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości Węgier, pod przewodnictwem dr. Barnabása Hajasa – dyrektora Departamentu Analizy Spraw Specjalnych MS.

Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział Wiceprezes NSA, Dyrektor Biura Orzecznictwa – sędzia NSA Maria Wiśniewska, Wicedyrektor BO, sędzia NSA – Jerzy Siegień, sędzia NSA Marian Wolanin, Naczelnik Wydziału I w BO NSA oraz Marta Kulikowska – Kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA.

Ze względu na planowaną na Węgrzech reformą sądownictwa administracyjnego głównym tematem rozmów była pozycja ustrojowa, kompetencje oraz struktura organizacyjna i tryb funkcjonowania sądów administracyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru Prezesa NSA nad sądami administracyjnymi. Podczas dyskusji omawiano także tryb powoływania kandydatów na stanowisko sędziego sądu administracyjnego, tryb wybierania prezesów i wiceprezesów sądów administracyjnych a także kwestię szkoleń sędziów administracyjnych. Dyskutowano również nad właściwością rzeczową sądów administracyjnych, podziałem kognicji między sądownictwem administracyjnym i powszechnym a także sprawami będącymi wyłączną kompetencją Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

10-11 maja 2018 r.

W dniach 10 – 11 maja w Sali Zgromadzeń Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się 2. polsko-portugalska konferencja naukowa „Democratic Legitimization of the Judicial Rulings Influence on a System of Law Making”, zorganizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz Center for the Theory and Philosophy of Human Rights (Centrum Teorii i Filozofii Praw Człowieka) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Uniwersytetem Coimbra w Portugalii.

W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi Uniwersytetu Coimbra, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz sędziowie i specjaliści Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Obrady konferencji otworzył i gości powitał Prezes NSA prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski oraz sędzia NSA dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski – Dyrektor Center for the Theory and Philosophy of Human Rights WPiA UŁ oraz Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA.

W ramach pierwszej sesji dotyczącej dyskursywnej relacji orzecznictwa w stosunku do prawotwórstwa oraz roli wykładni prawa jako swoistej „mediacji” między tekstem prawnym a jego sądowym stosowaniem referaty przedstawili: prof. José Manuel Aroso Linhares z Uniwersytetu Coimbra oraz prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski. Druga sesja dotyczyła koncepcji prawa jako zjawiska analizowanego z perspektywy ekonomicznej oraz prawa jako medium komunikacyjnego. Referaty w tej sesji zaprezentowali: dr hab. prof. UŁ Mariusz J. Golecki, dr Ana Margarida Gaudêncio oraz dr Inês Godinho. W ramach ostatniej sesji dotyczącej prawa jako przejawu kultury i dialogu sądowego między sądami krajowymi oraz ETPC oraz wpływu orzecznictwa ETPC na prawo krajowe, wystąpili dr hab. prof. AJD Anna Kalisz, Brisa Paim Duarte, dr Anna Chmielarz-Grochal i Dorota Pawlicka oraz dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski i dr hab. prof. UAM Karolina Cern.

 

7-11 maja 2018 r.

W dniach 7-11 maja 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stażu specjalistycznym z zakresu prawa azylowego i uchodźczego przebywał Ciaran White - członek Trybunału Apelacyjnego ds. Ochrony Międzynarodowej w Dublinie. Staż został zorganizowany w ramach programu wymiany stażowej Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Podczas pobytu spotkał się z Wiceprezesem NSA - Prezesem Izby Ogólnoadministracyjnej, dr hab. prof. UŁ Jackiem Chlebnym, a także Zastępcą Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej, sędzią NSA Jolantą Rudnicką oraz sędziami orzekającymi w NSA. Miał również okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Izby Ogólnoadministracyjnej i Biura Orzecznictwa NSA.Ponadto złożył wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie został przyjęty przez sędziego WSA Pawła Grońskiego - Wiceprezesa tego Sądu oraz sędzię WSA Teresę Zyglewską – Przewodniczącą Wydziału IV, właściwego w sprawach cudzoziemców i w sprawach uchodźczych. Pan Ciaran White wziął także udział w rozprawach przed NSA oraz WSA w Warszawie w charakterze publiczności. W ramach programu wymiany pan White złożył również wizytę w Przedstawicielstwie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX), w organizacji pozarządowej – Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w Radzie do Spraw Uchodźców oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

24 kwietnia 2018 r.

W siedzibie NSA wizytę złożyła grupa studentów z Wydziału Prawa Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych i Prawa w Pekinie (China University of Political Science and Law) wraz z opiekunami naukowymi i studentami z Uniwersytetu Warszawskiego. Goście przebywali w Polsce w ramach współpracy Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych i Prawa w Pekinie z Uniwersytetem Warszawskim. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA Andrzej Kuba, Robert Borek – z  Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz dr Marta Sarnowiec-Cisłak z Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej. W trakcie spotkania omówiono praktyczne aspekty pracy sędziego i działalności NSA. Ponadto przedstawiono zarys konstytucyjnych i ustawowych regulacji dotyczących sądów administracyjnych w Polsce oraz historię budynku NSA. Wizyta w NSA obejmowała zwiedzanie gmachu Sądu.

 

28 marca 2018 r.

W siedzibie NSA wizytę złożyła grupa studentów z Wydziału Prawa Uniwersytetu im. François Rabelais w Tours, która przebywała w Polsce w ramach współpracy z polskimi uczelniami – Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA Sylwester Marciniak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej, Robert Borek – z  Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Małgorzata Szyszkowska i dr Marta Sarnowiec-Cisłak z Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej. W trakcie spotkania omówiono praktyczne aspekty pracy sędziego i działalności NSA. Ponadto przedstawiono zarys konstytucyjnych i ustawowych regulacji dotyczących sądów administracyjnych w Polsce oraz historię budynku NSA. Grupie towarzyszyli prof. Patrick Baleynaud  (Université François-Rabelais de Tours) – Konsul Honorowy RP w Tours oraz Współdyrektor Szkoły Prawa Francuskiego UŁ i dr Beata Marczewska – pracownik naukowy Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Wizyta w NSA obejmowała zwiedzanie gmachu Sądu.

 

2017 r.

 

14-21 grudnia 2017 r.

W dniach 14-21 grudnia 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, przebywała w ramach organizowanego przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) programu wizyt studyjnych dla sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach uchodźczych, grupa sędziów z Macedonii i Serbii.

Współorganizatorami wizyty studyjnej był Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Podczas pobytu sędziowie spotkali się z Wiceprezesem NSA - Prezesem Izby Ogólnoadministracyjnej i krajowym koordynatorem ds. kontaktów z EASO - sędzią NSA prof. UŁ dr hab. Jackiem Chlebnym, Zofią Flasińską – Przewodniczącą Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej, sędzią Teresą Zyglewską - Przewodniczącą Wydziału IV WSA w Warszawie oraz Marią Antonia Gonzalez – prawnikiem w Dziale Wsparcia w dziedzinie Azylu EASO.

Przedmiotem spotkań były zagadnienia dotyczące polskich uregulowań prawnych dotyczących azylu, orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w sprawach uchodźczych i cudzoziemców, właściwość i postępowanie przed NSA i WSA oraz działalność sieci współpracy EASO z członkami sądów i trybunałów.

Grupa wzięła także udział, w charakterze publiczności w rozprawach przed NSA oraz przed WSA w Warszawie. Sędziowie złożyli również wizytę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców a także mieli okazję odbyć spotkanie z członkiem Rady do Spraw Uchodźców. Ponadto złożono wizytę w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX).

 

4-8 grudnia 2017 r.

W dniach 4-8 grudnia 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przebywał w ramach w ramach zorganizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) stażu specjalistycznego z zakresu prawa azylowego i uchodźczego, sędzia Pierre Sanson z Sądu Administracyjnego w Lille (Francja).

Podczas pobytu sędzia Sanson spotkał się z Wiceprezesem NSA - Prezesem Izby Ogólnoadministracyjnej, dr hab. prof. UŁ Jackiem Chlebnym. Miał także okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Izby Ogólnoadministracyjnej.

Ponadto złożył wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  gdzie został przyjęty przez sędzię WSA Teresę Zyglewską – Przewodniczącą Wydziału IV, właściwego w sprawach cudzoziemców i w sprawach uchodźczych. Sędzia Sanson wziął także udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed NSA oraz WSA w Warszawie.

W ramach programu wymiany sędzia francuski złożył również wizytę w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX), w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Przedstawicielstwie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w Radzie do Spraw Uchodźców oraz w organizacji pozarządowej – Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

28 listopada 2017 r.

W siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego złożyła wizytę grupa pracowników naukowych i studentów z Kazania, Kazachstanu i Gruzji, odbywająca staż na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: sędzia NSA Andrzej Kuba, Robert Borek – główny specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym NSA oraz dr Marta Sarnowiec-Cisłak – główny specjalista w Zespole Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA. Sędzia Andrzej Kuba przywitał gości i odpowiadał na pytania dotyczące procedury sądowoadministracyjnej oraz pracy sędziów NSA, dr Marta Sarnowiec-Cisłak przedstawiła strukturę, pozycję i kompetencje sądów administracyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego. Historię budynków sądowych przedstawił pan Robert Borek.

Grupie towarzyszył dr Jarosław Turłukowski - pełnomocnik Dziekana WPiA UW ds. współpracy ze Wschodem.

Wizyta w NSA obejmowała również zwiedzanie gmachu Sądu.

 

15-17 listopada 2017 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę studyjną delegacja sędziów sądów najwyższych Ukrainy oraz pracowników akademickich Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w składzie: sędzia w st. spocz. Sądu Konstytucyjnego Ukrainy prof. Oleksandr Paseniuk – Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Sędziów Administracyjnych, prof. Oleh Tkachuk – sędzia Sądu Najwyższego Ukrainy, prof. Danil Getmantsev (Katedra Prawa Finansowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki), Natalia Shaptala – sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, dr Natalia Blazhivska – sędzia Wyższego Sądu Administracyjnego, Wiceprezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Sędziów Administracyjnych oraz Angelika Tkachuk – prawnik, doktorant i wykładowca Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. W spotkaniu wzięła również udział dr Edith Zeller – sędzia Sądu Administracyjnego w Wiedniu, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów Administracyjnych (AEAJ).

Delegację przyjęła w imieniu Prezesa NSA, Wiceprezes NSA – Dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska wraz z przedstawicielami Biura Orzecznictwa, sędziami NSA i przedstawicielami Kancelarii Prezesa NSA.

W ramach programu wizyty odbyło się polsko-ukraińskie seminarium sędziów administracyjnych nt. „Reforma sądownictwa najwyższego w Polsce i na Ukrainie” z udziałem Wiceprezes NSA – Dyrektor Biura Orzecznictwa, sędziów Naczelników Wydziałów BO oraz sędziów i pracowników NSA. Seminarium oficjalnie otworzył i gości powitał prof. UŁ dr hab. Bartosz Wojciechowski – Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA. W trakcie pierwszej części seminarium wygłoszono referaty na temat historycznych uwarunkowań utworzenia  sądów administracyjnych w Ukrainie, konstytucyjnego statusu sądownictwa administracyjnego w Ukrainie, modelu postępowania kasacyjnego w sądownictwie ukraińskim, podstawowych założeń reformy sądownictwa w Polsce, modeli  sądów najwyższych – ich roli w ujednolicaniu orzecznictwa i pozycji ustrojowo-politycznej. Druga część seminarium została poświęcona: nowym instrumentom procesowym w ukraińskim Kodeksie Sądownictwa Administracyjnego z 2017 r., ostatnim zmianom w ukraińskim sądownictwie administracyjnym w zakresie rozstrzygania sporów w sprawach podatkowych, reformie instytucji procesowych w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym z 2015 r. oraz statusowi sędziego sądu najwyższego z perspektywy uniwersalistycznej i filozoficznoprawnej.

Goście złożyli również wizytę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także w Wojewódzkim Sąd Administracyjnym w Łodzi.

 

23 października 2017 r.

W dniu 23 października 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski przyjął w siedzibie NSA specjalnego sprawozdawcę Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. niezależności sędziów i prawników Diego Garcia-Sayána – byłego ministra sprawiedliwości i ministra spraw zagranicznych Peru, byłego sędziego Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka.

Przedmiotem rozmów była kwestie kryzysu konstytucyjnego wokół pozycji Trybunału Konstytucyjnego, aktualny stan polskiego ustawodawstwa dotyczącego TK i sądów oraz jego zgodność ze standardami prawnomiędzynarodowymi.

W spotkaniu wziął udział również dr hab. prof. UŁ Jacek Chlebny – Wiceprezes NSA, Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej oraz Stefano Sensi – pracownik Bura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

 

25 września – 6 października 2017 r. (Warszawa / Gdańsk)

W dniach od 25 września do 6 października 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku przebywała, w ramach organizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) programu wymiany stażowej sędziów sądów administracyjnych, sędzia Renate Trenz z Sądu Administracyjnego Kraju Saary – sędzia oficer łącznikowy Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) w tym sądzie.

Podczas pobytu sędzia Trenz spotkała się z Wiceprezesem NSA - Prezesem Izby Ogólnoadministracyjnej, dr hab. prof. UŁ Jackiem Chlebnym oraz Zastępcą Dyrektora Biura Orzecznictwa sędzią NSA Jerzym Siegieniem. Ponadto złożyła wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Z kolei podczas hospitacji w WSA w Gdańsku sędzia została przyjęta przez Prezesa Sądu sędziego NSA Zbigniewa Romałę oraz sędzię NSA Joannę Zdzienicką-Wiśniewską – Przewodniczącą Wydziału Informacji Sądowej.

Sędzia Trenz wzięła także udział, w charakterze publiczności, w symulacji rozprawy przed NSA, w rozprawach przed WSA w Warszawie i Gdańsku oraz w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz odbyła szereg roboczych spotkań z sędziami tych sądów.

W ramach programu wymiany złożyła również wizytę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Radzie ds. Uchodźców oraz w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX).

Ważnym elementem wizyty był wygłoszony przez gościa wykład dla sędziów, referendarzy i asystentów sędziów WSA w Gdańsku dotyczący sądownictwa administracyjnego w Niemczech, podczas którego sędzia Trenz podzieliła się swoimi osobistymi refleksjami i spostrzeżeniami dotyczącymi systemów sądownictwa w obu krajach.

 

2 października 2017 r.

W dniu 2 października 2017 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rumunii i Włoch,  przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP).

Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA Sylwester Marciniak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej, Robert Borek – główny specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym NSA, Marta Kulikowska – Kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej oraz dr Marta Sarnowiec-Cisłak – główny specjalista w tym Zespole. Sędzia Sylwester Marciniak przywitał gości i odpowiadał na pytania dotyczące procedury sądowoadministracyjnej oraz pracy sędziów NSA, dr Marta Sarnowiec-Cisłak przedstawiła strukturę, pozycję i kompetencje sądów administracyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego. Historię budynków sądowych przedstawił pan Robert Borek.

Grupie towarzyszyła pani prokurator Katarzyna Krysiak – główny specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP.

Wizyta w NSA obejmowała również zwiedzanie gmachu Sądu.

 

4 września 2017 r.

W dniu 4 września 2017 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Litwy, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Węgier i Włoch,  przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP).

Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA Andrzej Kuba, Hieronim Kulczycki - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego NSA oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut, główny specjalista w Zespole Współpracy Krajowej i Międzynarodowej. W trakcie spotkania omówiono praktyczne aspekty pracy sędziego i działalności NSA. Ponadto przedstawiono zarys konstytucyjnych i ustawowych regulacji dotyczących sądów administracyjnych w Polsce oraz historię budynku NSA.

Grupie towarzyszyła pani prokurator Katarzyna Krysiak – główny specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP.

Wizyta w NSA obejmowała również zwiedzanie gmachu Sądu.

 

17 czerwca – 1 lipca 2017 r.

W dniach od 17 czerwca do 1 lipca 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przebywała na stażu sędzia Adriana Andonie z Sądu Apelacyjnego w Târgu Mureş.  Staż został zorganizowany w ramach programu wymiany stażowej Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).  Podczas pobytu sędzia Adriana Andonie spotkała się z Wiceprezes NSA – Dyrektor Biura Orzecznictwa sędzią NSA Marią Wiśniewską oraz Wiceprezesem NSA – Prezesem Izby Gospodarczej sędzią NSA Januszem Drachalem. Ponadto złożyła wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, a także wzięła udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz warszawskim WSA.

W ramach programu stażu sędzia Adriana Andonie odbyła szereg roboczych spotkań z sędziami NSA oraz WSA w Warszawie. Ponadto złożyła wizytę w Sądzie Najwyższym, w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców oraz w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX).

W trakcie swojej wizyty sędzia Adriana Andonie wygłosiła wykład na temat sądownictwa administracyjnego w Rumunii dla sędziów oraz pracowników NSA.

 

21 czerwca 2017 r.

W dniu 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Portugalii, Rumunii i Włoch,  przebywająca w Polsce w ramach  programu wymiany stażowej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Wizyta została zorganizowana we współpracy z polskim członkiem EJTN – Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP).

Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski – Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA, który przywitał gości, Hieronim Kulczycki - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego NSA, Marta Piłaszewicz-Kulikowska – Kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej oraz dr Anna Chmielarz-Grochal – asystent-specjalista w Wydziale Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa.

Sędzia NSA prof. UŁ Bartosz Wojciechowski wygłosił wykład nt. „Sądowe uzasadnienie jako ograniczenie uznania sędziego sądu administracyjnego”. Dr Anna Chmielarz-Grochal przedstawiła strukturę, pozycję i kompetencje sądów administracyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast pani Marta Piłaszewicz-Kulikowska zapoznała uczestników spotkania z  kompetencjami Prezesa NSA, w tym kompetencjami nadzorczymi odnoszącymi się do sprawności postępowania sądowego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Historię budynków sądowych przedstawił pan Hieronim Kulczycki.

Grupie towarzyszyła pani prokurator Katarzyna Krysiak – główny specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP.

Wizyta w NSA obejmowała również zwiedzanie gmachu Sądu.

 

30 maja 2017 r.

W dniu 30 maja 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę czteroosobowa delegacja Rady Sądownictwa Republiki Armenii, przebywająca w Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa. Delegacji przewodniczył Prezes Sądu Kasacyjnego Arman Mkrtumyan - Przewodniczący Rady. Delegację w imieniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  przyjął Wiceprezes NSA Jan Rudowski – Prezes Izby Finansowej NSA.  W trakcie spotkania przedstawiono historię i organizację sądownictwa administracyjnego w Polsce, w tym rozwiązania wynikające z reformy sądownictwa administracyjnego przeprowadzonej w roku 2004. Omówiono podobieństwa oraz różnice między polskim i armeńskim systemem sądownictwa,  a także dyskutowano o instytucji przedsądu.

Goście w szczególności byli zainteresowani rozstrzyganiem wątpliwości dotyczących właściwości pomiędzy sądami powszechnymi a administracyjnymi, w tym między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Sądem Najwyższym, działalnością uchwałodawczą NSA oraz rolą Rzecznika Praw Obywatelskich i prokuratury w postępowaniu sądowoadministracyjnym, jak również statystyką sądową, w tym wpływem spraw do sądów pierwszej instancji i NSA.

 

17 maja 2017 r.

W dniu 17 maja 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę pięcioosobowa delegacja Rady Sądownictwa Republiki Słowackiej, przebywająca w Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa. Delegacji przewodniczyła sędzia Sądu Najwyższego Jana Bajánková - Przewodnicząca Rady. Delegację w imieniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  przyjął Wiceprezes NSA Janusz Drachal – Prezes Izby Gospodarczej NSA. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. strukturę sądownictwa administracyjnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem NSA, omówiono właściwość poszczególnych Izb Sądu, kompetencje Prezesa NSA i zadania Biura Orzecznictwa. Poruszano również kwestie budżetowe dotyczące sądownictwa administracyjnego, a także dyskutowano na temat funkcjonowania w praktyce systemu sądownictwa w Polsce i na Słowacji.

Ponadto podczas spotkania Wiceprezes NSA Janusz Drachal wyraził nadzieję, że funkcjonująca od 2012 r. czesko-polska grupa robocza sędziów administracyjnych będzie mogła zostać poszerzona o udział w jej pracach sędziów słowackich.

 

26 kwietnia 2017 r.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja pracowników naukowych Wydziału Prawa China University of Political Science and Law w Pekinie, w składzie: Huang Yongqing, Ding Peng, Chen Xu, oraz Wang Dan, która przebywała w Polsce na zaproszenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego delegację przyjął Wiceprezes NSA prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA. W trakcie spotkania omówiono m.in. konstytucyjne i ustawowe podstawy pozycji sądownictwa administracyjnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości rzeczowej sądów. Wiceprezes NSA podkreślił sprawność postępowania przed sądami administracyjnymi pierwszej instancji. Goście natomiast wskazali na różnice między sądownictwem administracyjnym w Polsce i w Chinach, gdzie brak jest odrębnego od sądownictwa powszechnego pionu sądownictwa administracyjnego.

 

1-15 kwietnia, 2017 r.

W dniach od 1 do 15 kwietnia 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie przebywał na stażu sędzia prof. Harald Dörig – zastępca I Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku oraz Profesor Honorowy Uniwersytetu im. Fryderyka Schillera w Jenie. Podczas pobytu sędzia Harald Dörig spotkał się z Prezesem NSA prof. dr hab. Markiem Zirk-Sadowskim. Ponadto złożył wizytę w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA i w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i w Krakowie, a także wziął udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz krakowskim WSA. Ponadto w ramach programu stażu złożył wizytę w Sądzie Najwyższym, w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz, w związku ze swoimi zainteresowaniami orzeczniczymi, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców oraz w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX). W trakcie wizyty sędzia Harald Dörig wygłosił szereg wykładów na temat sądownictwa administracyjnego w Niemczech w szczególności dla sędziów oraz pracowników NSA i krakowskiego WSA, a także  w Szkołach Prawa Niemieckiego Uniwerstyetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

5-7 kwietnia 2017 r.

W siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się seminarium „Postępowanie sądowe w sprawie naruszenia prawa wodnego Unii Europejskiej” organizowane przez Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze (ERA). Seminarium zostało otworzone przez: Wiceprezesa NSA Jacka Chlebnego – Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej oraz Wicedyrektora ERA Jeana-Philippe’a Rageade’a – Dyrektora Programowego. Seminarium miało na celu zapewnienie uczestnikom przeglądu zarówno prawodawstwa Unii Europejskiej, jak i najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących usług wodnych.

 

29 marca 2017 r.
W siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się spotkanie z delegacją Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, którym jest Ivan Lishchyna. Delegacji towarzyszyła Justyna Chrzanowska – Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed ETPC.
W spotkaniu prowadzonym przez sędziego NSA dr hab. prof. UŁ Bartosza Wojciechowskiego –Naczelnika Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa  uczestniczyli przedstawiciele NSA.
Podczas spotkania dyskutowano nad praktycznymi aspektami wykonywania wyroków ETPC w obu krajach, w szczególności nad współpracą krajowych instytucji w tym zakresie. Sędzia NSA Bartosz Wojciechowski przedstawił doświadczenia sądów administracyjnych, natomiast pani Justyna Chrzanowska podkreśliła doskonałą współpracę pomiędzy NSA a MSZ. Przedmiotem rozmów były też kwestie wykonywania przez organy administracji wyroków sądów administracyjnych w Polsce i na Ukrainie.

 

27 marca 2017 r.

W dniu 27 marca siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego złożyła wizytę delegacja Wyższej Rady Sądownictwa Ukrainy, przebywająca w Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa. Delegacji przewodniczył sędzia Igor Benedysiuk – Przewodniczący Rady, a towarzyszył jej Prezes Izby Cywilnej SN Dariusz Zawistowski – Przewodniczący KRS.

Delegację przyjął Prezes NSA  prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wraz z przedstawicielami kierownictwa Sądu. Podczas spotkania omówiono m.in. organizację, rolę oraz sposób funkcjonowania Wyższej Rady Sądownictwa Ukrainy a także pozycję ustrojową polskich sądów administracyjnych. Dyskutowano również na temat roli sądów w procesie kontroli konstytucyjności prawa.

W trakcie spotkania Prezes NSA podkreślił dynamikę reform sądownictwa na Ukrainie, z kolei Przewodniczący WRS stwierdził, że polskie doświadczenia w obszarze wymiaru sprawiedliwości są źródłem inspiracji dla Ukrainy.

Delegacji towarzyszył pan Andrii Kazakin z Rady Europy, menedżer projektu „Wsparcie dla wprowadzenia reform sądownictwa na Ukrainie”.

 

21 marca 2017 r.

W siedzibie NSA złożył wizytę Pierre-Yves Le Borgn - członek Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W spotkaniu prowadzonym przez sędziego NSA Jerzego Siegienia – zastępcę Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA uczestniczyli przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego. Głównym tematem rozmowy były zagadnienia dotyczące wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez sądy administracyjne. Dyskutowano na temat zagadnienia przewlekłości postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz poruszono kwestie popularyzowania i powoływania orzecznictwa ETPC przez sądy administracyjne.

 

 

15 marca 2017 r.

W siedzibie NSA wizytę złożyła grupa studentów z Wydziału Prawa Uniwersytetu im. François Rabelais w Tours, która przebywała w Polsce w ramach współpracy z polskimi uczelniami – Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA Andrzej Kuba – Przewodniczący Wydziału II Izby Gospodarczej NSA, Hieronim Kulczycki - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Kancelarii Prezesa NSA oraz Marta Kulikowska – Kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Kancelarii Prezesa NSA. W trakcie spotkania omówiono praktyczne aspekty pracy sędziego i działalności NSA. Ponadto przedstawiono zarys konstytucyjnych i ustawowych regulacji dotyczących sądów administracyjnych w Polsce oraz historię budynku NSA. Grupie towarzyszyli prof. Patrick Baleynaud  (Université François-Rabelais de Tours) – Konsul Honorowy RP w Tours oraz Współdyrektor Szkoły Prawa Francuskiego UŁ i dr Beata Marczewska – pracownik naukowy Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Wizyta w NSA obejmowała również udział w symulacji rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz zwiedzanie gmachu Sądu.

 

26 stycznia 2017 r.
W dniu 26 stycznia 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę czteroosobowa delegacja Rady Sądownictwa Królestwa Niderlandów, przebywająca w Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa. Delegacji przewodniczył Przewodniczący Rady Sądownictwa sędzia Frits Bakker - Członek Rady Wykonawczej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ). W imieniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego delegację przyjął Wiceprezes NSA prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA. W trakcie spotkania omówiono m.in. organizację polskiego sądownictwa administracyjnego oraz czas trwania postępowania przed sądami w Polsce i w Holandii, a także dyskutowano na temat postępowania mediacyjnego przed sądami administracyjnymi w obu krajach.

 

2016 r.

 

24 listopada 2016 r.

W dniu 24 listopada 2016 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę czteroosobowa delegacja Najwyższej Rady Sądownictwa Portugalii, przebywająca w Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa. Delegacji przewodniczył pan Mário Belo Morgado, Wiceprzewodniczący Rady, sędzia Sądu Najwyższego. Delegację, w imieniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,  przyjął Wiceprezes NSA, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. strukturę polskiego i portugalskiego sądownictwa administracyjnego, rolę, kompetencje oraz funkcjonowanie rad sądownictwa w Polsce i w Portugalii, a także dyskutowano na temat procedury powoływania sędziów w Polsce oraz w Portugalii.

 

24 października - 4 listopada 2016 r.

W dniach od 24 października do 4 listopada 2016 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w ramach programu wymiany sędziów sądów administracyjnych organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ), przebywał sędzia dr Vishnu Varunyou – Przewodniczący Wydziału Dyscypliny Budżetowej i Finansowej Najwyższego Sądu Administracyjnego oraz członek Krajowej Rady Sądownictwa Administracyjnego Tajlandii. Sędzia Vishnu Varunyou jest również pracownikiem naukowym – wykładowcą prawa publicznego, a w latach 2002-2008 był wiceprezesem Centralnego Sądu Administracyjnego w Bangkoku.Podczas pobytu sędzia Vishnu Varunyou spotkał się z Wiceprezesem NSA - Dyrektorem Biura Orzecznictwa sędzią NSA Marią Wiśniewską. Ponadto złożył wizytę w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA, w Izbie Gospodarczej NSA oraz w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych w Warszawie i w Krakowie, a także wziął udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz warszawskim WSA. W ramach programu stażu złożył również wizytę w Sądzie Najwyższym, w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W trakcie wizyty sędzia Vishnu Varunyou wygłosił dla sędziów i pracowników NSA wykład dotyczący sądownictwa administracyjnego w Tajlandii, podczas którego przedstawił zarówno historię powstania, jak i obecny ustrój, organizację oraz zakres właściwości sądów administracyjnych.

 

13-14 października 2016 r.

W dniach 13-14 października 2016 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się seminarium dotyczące prawa podatkowego zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Sędziów Administracyjnych (AEAJ) oraz Komisję Europejską - Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD). Seminarium oficjalnie otworzyli i gości powitali Wiceprezes NSA sędzia Jan Rudowski - prezes Izby Finansowej oraz Prezes AEAJ dr Edith Zeller - sędzia Sądu Administracyjnego w Wiedniu. W spotkaniu udział wzięli sędziowie sądów administracyjnych z Austrii, Finlandii, Grecji, Litwy, Szwecji, Ukrainy, Włoch i Polski.

W trakcie seminarium omówiono zagadnienia dotyczące unikania opodatkowania w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i sądów państw członkowskich na przykładzie orzecznictwa Rady Stanu Grecji oraz szwedzkich, litewskich i brytyjskich sądów administracyjnych, związki jakie występują między postępowaniami karnym i administracyjnym w kontekście unikania opodatkowania oraz zagadnienie dyskryminacyjnego opodatkowania wyników inwestycyjnych funduszy emerytalnych i towarzystw ubezpieczeń na życie  Ponadto omówiono zasady prawidłowego formułowania pytań prejudycjalnych kierowanych przez sądy krajowe do TSUE.

Wykłady wygłosili sędziowie sądów administracyjnych oraz praktycy z Grecji, Szwecji, Litwy i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej. Referat "Unikanie opodatkowania jako problem wykładni prawa" przedstawił Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa – sędzia NSA prof. UŁ dr hab. Bartosz Wojciechowski.

Seminarium zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym programu FISCALIS Unii Europejskiej.

 

21 sierpnia - 3 września 2016 r.

W dniach od 21 sierpnia do 3 września 2016 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w ramach organizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) programu wymiany sędziów sądów administracyjnych, przebywał sędzia Dominique Reinhorn, Prezes Izby i Wiceprezes Trybunału Administracyjnego w Marsylii. Podczas pobytu sędzia Reinhorn spotkał się z Wiceprezes NSA - Dyrektor Biura Orzecznictwa sędzią NSA Marią Wiśniewską; ponadto złożył wizytę w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA i spotkał się z Wiceprezesem NSA - Prezesem Izby, sędzią NSA prof. UŁ dr hab. Jackiem Chlebnym. Został również przyjęty przez Naczelnika Wydziału Prawa Europejskiego w BO NSA – sędziego NSA prof. UŁ dr hab. Bartosza Wojciechowskiego. Pan Sędzia został również przyjęty przez Wiceprezesów warszawskiego WSA. Wziął też udział, w charakterze publiczności, w rozprawie przed NSA oraz w dwóch rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. W ramach programu wymiany złożył on również wizytę w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, gdzie spotkał się z sędzią SN Mirosławą Wysocką – Przewodniczącą Wydziału oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie został przyjęty przez Rzecznika dr. Adama Bodnara.Prezes Reinhorn spotkał się ponadto z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa oraz przedstawicielami Rady ds. Uchodźców. Odbył również krótką wizytę w Trybunale Konstytucyjnym. Ważnym elementem wizyty był wygłoszony przez gościa wykład dla sędziów i asystentów sędziów NSA dotyczący sądownictwa administracyjnego we Francji, podczas którego sędzia Reinhorn podzielił się swoimi osobistymi refleksjami i spostrzeżeniami dotyczącymi warsztatu i sposobu pracy sędziego oraz jego roli we współczesnym społeczeństwie.Obsługę merytoryczną i organizacyjną wizyty zapewnił Zespół Współpracy Krajowej i Międzynarodowej NSA.

 

14 czerwca 2016 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę dziesięcioosobowa delegacja sędziów z Mongolii pod przewodnictwem sędzi Tungalag Chuluun z Izby Administracyjnej Krajowego Sądu Najwyższego. Delegacja przebywała w Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Delegację przyjął Wiceprezes NSA Janusz Drachal – prezes Izby Gospodarczej wraz z przedstawicielami kierownictwa Sądu. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. strukturę polskiego sądownictwa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem NSA, omówiono właściwość poszczególnych Izb Sądu, kompetencje Prezesa NSA i zadania Biura Orzecznictwa.

 

6-8 czerwca 2016 r.   

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę ośmioosobowa delegacja sędziów oraz pracowników akademickich z Turcji pod przewodnictwem sędziego Alpaslan Azapağası - Dyrektora Generalnego Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Sprawiedliwości. Delegację przyjął Prezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski wraz z przedstawicielami kierownictwa Sądu. Po spotkaniu odbyły się seminaria dotyczące pozycji ustrojowej, kompetencji oraz struktury organizacyjnej i trybu funkcjonowania NSA, a także problematyki postępowania przed sądami administracyjnymi, w których uczestniczyli również sędziowie NSA i pracownicy Biura Orzecznictwa. Inauguracyjny wykład na temat Reforma sądownictwa, kliniki prawa i edukacja prawnicza wygłosił sędzia Alpaslan Azapağası. W trakcie pobytu w Polsce członkowie delegacji odwiedzili Klinikę Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Ponadto wzięli udział w spotkaniach z sędziami Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, które pozwoliły na przybliżenie gościom tematyki funkcjonowania sądownictwa w Polsce.

 

12 maja 2016 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej, w składzie: Pani Daniela Švecová - Prezes SN Słowacji, Pan Libor Dul'a - Przewodniczący Wydziału Karnego SN Słowacji oraz  Pan Ivan Solej - Dyrektor Biura Prezesa SN Słowacji. Gościom towarzyszyli przedstawiciele Sądu Najwyższego: prof. Tadeusz Ereciński - Prezes SN, Pan Krzysztof Śledziewski - Dyrektor Biura Organizacyjnego SN. Delegację przyjął Prezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski wraz z przedstawicielami kierownictwa Sądu. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. strukturę polskiego sądownictwa administracyjnego, zakres spraw podlegających kognicji sądów administracyjnych. Gości poinformowano także o trwającej informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego.

 

2015 r.

 

23 -  25 listopada 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Federalnego Sądu Administracyjnego oraz Wyższych Sądów Administracyjnych Berlina-Brandenburgii i Saksonii pod przewodnictwem Prezesa niemieckiego FSA - prof. dr. dr. h.c. Klausa Rennerta. Było to pierwsze tego typu spotkanie. Idea nawiązania formalnych kontaktów partnerskich między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Federalnym Sądem Administracyjnym została zainicjowana w trakcie posiedzenia Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ) w Warszawie we wrześniu 2014 r. przez ówczesnego Prezesa NSA prof. dr hab. Romana Hausera oraz Prezesa prof. dr. dr. h.c. Klausa Rennerta. W ramach programu wizyty odbyło się polsko-niemieckie seminarium sędziów administracyjnych z udziałem wiceprezesów NSA, prezesów WSA: w Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, sędziów NSA i WSA oraz pracowników NSA. Seminarium oficjalnie otworzył i gości powitał Wiceprezes NSA – p.o. Prezesa NSA prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski. W trakcie seminarium wygłoszono referaty m.in. na temat pozycji ustrojowej, kompetencji i struktury organizacyjnej sądów administracyjnych w Polsce i w Niemczech ze szczególnym zaznaczeniem pozycji Naczelnego Sądu Administracyjnego i Federalnego Sądu Administracyjnego, a także na temat współpracy polskich i niemieckich sądów administracyjnych z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz środków ochrony prawnej w niemieckim i polskim prawie i postępowaniu administracyjnym. Goście odwiedzili także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Ponadto delegacja niemieckiego FSA złożyła wizytę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. W trakcie pobytu niemieckiej delegacji w listopadzie 2015 r., kierownictwo obu sądów potwierdziło także swój zamiar kontynuowania i wzmocnienia rozpoczętej współpracy. Wiceprezes NSA – p.o. Prezesa NSA prof. dr hab. Marek Zirk–Sadowski oraz Prezes FSA prof. dr. dr. h.c. Klaus Rennert ustalili, że przyszłe - planowane w cyklu 2-letnim - wizyty robocze oraz wzajemne pobyty studyjne sędziów powinny stworzyć podstawę intensywniejszej współpracy oraz stanowić forum wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykładni i stosowania prawa administracyjnego przez polskie i niemieckie sądy administracyjne.

 

29 października 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Sądu Konstytucyjnego Węgier w składzie: Pan Barnabás Lencovics - Prezes Sądu Konstytucyjnego Węgier, Pan Tamás Sulyok - Wiceprezes Sądu Konstytucyjnego Węgier oraz Pan Attila Szabó - Szef Gabinetu Prezesa Sądu Konstytucyjnego Węgier. Gościom towarzyszyli przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego: Prof. Andrzej Rzepiński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Pan Maciej Graniecki - Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego oraz Pan Mariusz Bobiński - Wicedyrektor Zespołu Prezydialnego. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: prof. Roman Hauser - Prezes NSA, Pan Janusz Drachal – Wiceprezes NSA, Prezes Izby Gospodarczej, Pani Maria Wiśniewska – Wiceprezes NSA, Dyrektor Biura Orzecznictwa, Pan Jerzy Siegień - Z-ca Dyrektora Biura Orzecznictwa, Pan Zbigniew Dyzio - Szef Kancelarii Prezesa NSA oraz Pani Agata Cieplińska -  pracownik Kancelarii Prezesa NSA. W trakcie spotkania przedstawiono Gościom historię powstania sądownictwa administracyjnego w Polsce, nawiązując także do wspólnej historii polsko-węgierskiej, oraz zapoznano z obecną strukturą sądownictwa administracyjnego, zakresem spraw podlegających kognicji sądów administracyjnych, a także procesem powoływania sędziów. Ponadto omówiono zasady współpracy pomiędzy Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym i Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

 

20 października 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę druga grupa pracowników Sądu Konstytucyjnego Ukrainy. Delegacja przebywała w Polsce w ramach wizyty studyjnej w Trybunale Konstytucyjnym. W spotkaniu wzięło udział ośmiu przedstawicieli pracowników Sądu Konstytucyjnego Ukrainy. Gościom towarzyszyła dwuosobowa delegacja Trybunału Konstytucyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny reprezentowali przedstawiciele Biura Orzecznictwa i Kancelarii Prezesa NSA. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. historię powstania Naczelnego Sądu Administracyjnego, jego strukturę oraz sposób funkcjonowania i zasady powoływania sędziów NSA. Poinformowano o trwającej informatyzacji sądów. Ponadto omówiono zakres działania NSA, wskazując różnice między sądami polskimi a ukraińskimi, a także zasady współpracy z Trybunałem Konstytucyjnym i z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po części merytorycznej spotkania oprowadzono gości po siedzibie NSA, prezentując m.in. sale rozpraw, czytelnię akt, bibliotekę oraz archiwum Sądu.

 

23 września 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę grupa pracowników Sądu Konstytucyjnego Ukrainy. Delegacja przebywała w Polsce w ramach wizyty studyjnej w Trybunale Konstytucyjnym. Ze strony Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w spotkaniu wzięli udział: Pani Natalia Osnytska – Dyrektor Działu Finansów i Rozliczeń SKU, Pani Iryna Novikova – Dyrektor Sekretariatu Sędziów SKU, Pani Tetiana Hrusheva – Zastępca Szefa Kadr SKU, Pan Yurii Irkha – Konsultant (orzecznik) Sędziego SKU, Pani Viktoria Havrilkina – Konsultant (orzecznik) Sędziego SKU, Pani Svitlana Hromova - Asystent Sędziego SKU, Pan Yaroslav Michuda - Konsultant (orzecznik) Sędziego SKU. Gościom towarzyszyli Ludmiła Wołyńska oraz Agnieszka Szmetyłło-Popowska z Trybunału Konstytucyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny był reprezentowany przez: Panią Wiceprezes NSA, Dyrektora Biura Orzeczenictwa Marię Wiśniewską, Zastępcę Dyrektora BO Pana Jerzego Siegienia, Członka BO prof. Andrzeja Gomułowicza, Członka BO Panią Irenę Chojnacką, Naczelników Wydziałów BO, tj. prof. Ninę Półtorak, Pana Mariana Wolanina oraz Pana Hieronima Sęka, a także prof. Zygmunta Niewiadomskiego, dr hab. Marcina Wiącka.

 

24 czerwca 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz oraz organizacji odpowiedzialnymi za reformę samorządową na Ukrainie. Naczelny Sąd Administracyjny był reprezentowany przez Wiceprezes NSA, Dyrektor Biura Orzecznictwa Marię Wiśniewską, Zastępcę Dyrektora BO Jerzego Siegienia, Naczelników w Biurze Orzecznictwa: Ninę Półtorak, Mariana Wolanina, Hieronima Sęka, Andrzeja Skoczylasa, Przemysława Szustakiewicza oraz Członków Biura Orzecznictwa prof. Zygmunta Niewiadomskiego, prof. Andrzeja Gomułowicza, dr hab. Wojciecha Sawczyna oraz Irenę Chojnacką. Ze strony Kancelarii Prezesa NSA w spotkaniu wzięła udział Agnieszka Wilk-Ilewicz. Problematykę organizacji i zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz kwestie związane z sądownictwem administracyjnym w Polsce przedstawił Naczelnik Wydziału IV Biura Orzecznictwa Przemysław Szustakiewicz, kontrolę działań administracji publicznej oraz zmiany w działaniu organów i sądów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przedstawiła Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa Nina Półtorak, prawne aspekty wdrażania reformy samorządowej (1989–1990 i 1997–1999) przedstawił prof. Zygmunt Niewiadomski i wreszcie kwestie finansowe organów samorządowych zaprezentował prof. Andrzej Gomułowicz.

 

19 maja 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Naczelnej Rady Sądownictwa Mongolii w składzie: Pan prof. Nanzaddorj Lundendorj - Przewodniczący Naczelnej Rady Sądownictwa, Pani Jamba Soronzon - żona Przewodniczącego oraz Pani Chinbat Khaliun - Dyrektor Wydziału Stosunków Zagranicznych Naczelnej Rady Sądownictwa. Delegacji towarzyszył Ambasador Mongolii w RP Pan Ganbaatar Adiya, Pan Dorj Barkhas - radca w Ambasadzie oraz przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa: płk Piotr Raczkowski - Wiceprzewodniczący KRS; Krzysztof Wojtaszek - Wiceprzewodniczący KRS; Andrzej Jagiełło - Sędzia WSA w Kielcach; Grzegorz Borkowski - Szef Biura KRS oraz Konrad Dąbrowski - dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Biura KRS. Ze strony NSA w spotkaniu udział wzięli: Roman Hauser - Prezes NSA, Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa, Wojciech Mazur - Prezes WSA w Warszawie oraz Zbigniew Dyzio - Szef Kancelarii Prezesa.

 

21 kwietnia 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja członków Najwyższej Rady Sądownictwa Republiki Gruzji w składzie: Levan Murusidze - Sekretarz Rady, sędzia Sądu Najwyższego; Kakhaber Sopromadze - członek Rady, prawnik, członek Rady Służb Pomocy Prawnej; Merab Gabinashvili - członek Rady, Prezes Sądu Rejonowego w Zestaponii. Delegacji towarzyszyli: płk Piotr Raczkowski - Wiceprzewodniczący KRS; Krzysztof Wojtaszek - Wiceprzewodniczący KRS; Waldemar Żurek - Członek KRS, Rzecznik Prasowy; Andrzej Jagiełło - Sędzia WSA w Kielcach; Konrad Dąbrowski - dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Biura KRS. Ze strony NSA w spotkaniu udział wzięli: Roman Hauser - Prezes NSA, Jacek Chlebny - Wiceprezes NSA oraz Zbigniew Dyzio - Szef Kancelarii Prezesa.

 

4-6 marca 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się seminarium dotyczące udziału społeczeństwa i kwestii proceduralnych z zakresu prawa ochrony środowiska. Spotkanie zostało zorganizowane przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA). W seminarium wzięło udział 30 sędziów z całej Europy, w tym 8 sędziów z Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (SNSA Jerzy Stelmasiak, SNSA Przemysław Szustakiewicz, SWSA del. do NSA Mirosław Wincenciak, SWSA w Gliwicach Iwona Bogucka, SWSA w Gliwicach Rafał Wolnik, SWSA w Poznaniu Tomasz Grossmann, SWSA w Olsztynie Beata Jezielska, SWSA w Białymstoku Paweł Lewkowicz).

 

2014 r.

 

16 grudnia 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyli wizytę Pan Erich Künzler – Prezes Wyższego Sądu Administracyjnego Saksonii w Budziszynie oraz Pan Matthias Grünberg – Wiceprezes Wyższego Sądu Administracyjnego Saksonii. Gościom towarzyszył Prezes WSA we Wrocławiu SNSA Ryszard Pęk. Ze strony NSA na spotkaniu obecni byli: Marek Zirk-Sadowski - Wiceprezes NSA, Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa, Nina Półtorak – Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa oraz  Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

5 grudnia 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożył wizytę sprawozdawca Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Pan Klaas de Vries. Towarzyszyli mu: Pani Agnieszka Szklanna – sekretarz Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka ZPRE oraz Pani Hanna Kucharska-Leszczyńska – Sekretarz Delegacji Parlamentarnej RP do ZPRE. Ze strony NSA na spotkaniu obecni byli: Maria Wiśniewska - Dyrektor Biura Orzecznictwa, Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa, Nina Półtorak – Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznicwa oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

26 listopada 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Najwyższej Rady Sprawiedliwości Republiki Ukrainy w składzie: Pan Oleksii MURAVIOV, Członek Rady, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Ukrainy, Pani Alla OLIINYK, Członek Rady, Sędzia Wyższego Wyspecjalizowanego Sądu do Spraw Karnych i Cywilnych Ukrainy, Pani Natalya VOLKOVYTSKA, Członek Rady, Sędzia Naczelnego Sądu Gospodarczego Ukrainy, Pan Stanislav SHCHOTKA, Członek Specjalnej Tymczasowej Komisji ds. Lustracji Sędziów, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Pani  Viktoriia MAKSIMOVA, Szef Wydziału Skarg Obywatelskich, Biuro Najwyższej Rady Sprawiedliwości Ukrainy, Pani Alla VASYLENKO, Szef Wydziału Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów, Biuro Najwyższej Rady Sprawiedliwości Ukrainy, Pan Andrii KAVAKIN, Menedżer Projektu, Projekt Rady Europy „Umacnianie niezależności, wydajności i profesjonalizmu sądownictwa na Ukrainie”. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: Prezes NSA Roman Hauser, Dyrektor Biura Orzecznictwa Maria Wiśniewska, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej Janusz Drachal, Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa Jerzy Siegień, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

30 października 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Rady ds. Administracji Sądów Republiki Estonii, w składzie Pan Priit Pikamäe - Prezes Sądu Najwyższego, Pani Tiina Pappel - sędzia Sądu Okręgowego w Tartu, Pani Piia Jaaksoo - sędzia Sądu Rejonowego w  Pärnu oraz Pani Liis Lindström -  radca prawny Prezesa Sądu Najwyższego Republiki Estonii. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: Prezes NSA Roman Hauser, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

21 października 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja prawników z Uzbekistanu, przebywająca w Polsce w ramach wyjazdu edukacyjnego wspieranego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, w składzie: Pan Alijon Ochilov, Szef Departamentu Edukacji i Informacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu, Pani Lola Saidova, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka, Centrum Szkolenia Prawników w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu, Pan Bakhodir Ismailov, Kierownik Katedry Państwowo-Prawnej Dyscypliny, Centrum Szkolenia Prawników w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu, Pan Bobokul Toshev, Kierownik Katedry Teorii i Praktyki Budowania Społeczeństwa Demokratycznego w Uzbekistanie, Centrum Szkolenia Prawników w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu, Pan Bakhtiyor Umarov, Kierownik Działu Analiz i Liberalizacji Przepisów w zakresie Działalności Sądowniczej, Centrum Badań Demokratyzacji i Liberalizacji Prawodawstwa oraz Zapewniania Niezależności Systemowi Sądownictwa w ramach Sądu Najwyższego Republiki Uzbekistanu oraz Pan Ildar Fayzullin, Krajowy Specjalista Projektu OBWE w Biurze Koordynatora Projektu w Uzbekistanie. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: Wiceprezes NSA Włodzimierz Ryms, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

1 października 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Sądu Najwyższego Litwy w składzie Pan Gintaras Kryževičius - Prezes Sądu Najwyższego Litwy, Pani Sigita Rudėnaitė - Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Litwy oraz Pan Jonas Prapiestis - Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Litwy. Delegacji towarzyszyli Pan prof. dr hab. Lech Paprzycki – Prezes Sądu Najwyższego, Pan Krzysztof Śledziewski – Dyrektor Biura Organizacyjnego Sądu Najwyższego. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: Wiceprezes NSA Włodzimierz Ryms, Wiceprezes NSA Marek Zirk - Sadowski, Wiceprezes NSA Andrzej Kisielewicz, Naczelnik Wydziału V Biura Orzecznictwa Piotr Pietrasz, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Kancelarii Prezesa NSA Mieszko Nowicki.

 

22-23 września 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się posiedzenie zarządu oraz seminarium nt. Szybkości wyrokowania Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ), w którym uczestniczyli przedstawiciele najwyższych sądów z dwudziestu dwóch państw świata (m. in. Belgii, Chile, Chin, Czadu, Francji, Grecji,  Kanady, Libanu,Tajlandii oraz Turcji).

 

22 września 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się spotkanie Prezesa NSA prof. Romana Hausera z Prezesem Federalnego Sądu Administracyjnego Republiki Federalnej Niemiec prof. Klausem Rennertem.

 

22 września 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się spotkanie Prezesa NSA Romana Hausera, Dyrektor Biura Orzecznictwa Marii Wiśniewskiej, Szefa Kancelarii Prezesa NSA Zbigniewa Dyzio oraz Głównego Specjalisty w Kancelarii Prezesa Agnieszki Wilk-Ilewicz z Wiceprezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego Tajlandii Panem Cheunchompoonut oraz Prezesem Izby Naczelnego Sądu Administracyjnego Tajlandii Panem Siengkong.

 

22 września 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja przedstawicieli sądów najwyższych Chińskiej Republiki Ludowej:  Pan ZHENG E, Pan LUO Dianlong, Pan DONG Zhiliang, Pan SHAO Changmao  oraz Pani  GAO Yuan. Ze strony NSA w spotkaniu bilateralnym wzięli udział: Prezes NSA Roman Hauser, Dyrektor Biura Orzecznictwa Maria Wiśniewska, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA .

 

21- 22 września 2014 r.

Oficjalna wizyta delegacji Tureckiej Rady Stanu, której przewodniczyła Pani Zerrin Güngör - Prezes Rady Stanu Turcji ; Prezes IASAJ, Yalçın EKMEKÇI – Członek Rady Stanu Turcji, Ismail, Hakki SAYIN - Członek Rady Stanu Turcji, Selnur ÇAKMAK – Sędzia Rady Stanu Turcji, Muhammed ÇAPRAK - Sędzia Rady Stanu Turcji. Ze strony NSA w spotkaniu bilateralnym wzięli udział: Prezes NSA Roman Hauser, Wiceprezes NSA Włodzimierz Ryms, Dyrektor Biura Orzecznictwa Maria Wiśniewska, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Glówny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA. Podczas seminarium polsko - tureckiego dotyczącego problematyki informatyzacji sądownictwa, ze strony NSA uczestniczyli sędziowie: Przewodniczący Wyziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA Marek Stojanowski, Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa Jerzy Siegień, Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa Nina Półtorak, Naczelnik Wydziału III Biura Orzecznictwa Hieronim Sęk oraz Naczelnik Wydziału V Biura Orzecznictwa Piotr Pietrasz.

 

17 lipca 2014 r.

W ramach wizyty studyjnej Rady Sądowej Republiki Słowenii delegacja w składzie: Pan Janez Vlaj, Przewodniczący Rady, sędzia Sądu Najwyższego, Pani Maja Jurak, Sekretarz Generalny Rady, Sędzia Sądu Apelacyjnego, Pan Milan Petek, Członek Rady, sędzia Sądu Okręgowego odbyła wizytę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Delegacji towarzyszyli członkowie Krajowej Rady Sądownictwa: sędzia Piotr Raczkowski, Wiceprzewodniczący Rady, sędzia Janusz Zimny oraz sędzia Waldemar Żurek. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: Prezes NSA Roman Hauser, Wiceprezes NSA Marek Zirk Sadowski, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

23-24 czerwca 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym obyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt naukowy pt. Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich realizowany wspólnie z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji, zorganizowana przez NSA dla ponad 100 uczestników. Uczestników konferencji powitał Prezes NSA prof. Roman Hauser oraz dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska. W pierwszym dniu konferencji referat pt. Dialog czy konflikt? O relacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów konstytucyjnych, w dziedzinie zastosowania praw podstawowych wygłosił prof. Marek Safjan, Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Referat pt. Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu między jurysdykcjami wygłosiła prof. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych PAN. Następnie o Dialogu między sądami konstytucyjnymi mówił prof. Stanisław Biernat, Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, a Uwagi na temat dialogu sędziowskiego przedstawiły Edith Zeller, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszania Sędziów Sądów Administracyjnych oraz Barbara Stukan – Pytlowany Przewodnicząca Wydziału I Izby Gospodarczej. Na zakończenie pierwszego dnia o Dialogu sędziowskim opowiedzieli prof. Fabrizio  Cafaggi, Europejski Instytut Uniwersytecki oraz Nina Półtorak, Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Biuro Orzecznictwa NSA. W drugim dniu konferencji w panelu prowadzonym przez SWSA Ninę Półtora paneliści (Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Francesco Perrone, włoska Najwyższa Szkoła Sądownictwa, Justyna Chrzanowska, pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Beatrice Andresan Grigoriu, rumuński Krajowy Instytut Sądownictwa, Adrijana Lisičin, sędzia sądu cywilnego w Zagrzebiu, przedstawicielka chorwackiej Akademii sądownictwa) dyskutowali na temat praw podstawowych w dialogu sędziowskim. Wreszcie, przedstawiciele EUI – Filippo Fontanelli oraz Karolina Podstawa, przedstawili rezultaty projektu (wskazówki dla sędziów, podręczniki oraz bazę danych).

 

12- 14 czerwca 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się spotkanie czesko-polskiej grupy sędziów sądów administracyjnych, które poświęcono problematyce obejścia (nadużycia) prawa podatkowego oraz sądowej kontroli różnych form działania administracji. W trakcie spotkania referaty wygłosili sędzia NSA Wojciech Stachurski - prezes WSA w Białymstoku oraz sędzia NSA prof. UMCS Jerzy Stelmasiak.

 

 

20 maja 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę kilkudziesięcioosobowa grupa sędziów sądów powszechnych, administracyjnych i socjalnych oraz prokuratorów i urzędników państwowych - dawnych i obecnych współpracowników naukowych Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN. Delegacji przewodniczyli sędziowie niemieckiego Federalnego Sądu Administracyjnego: dr Ulrike Bick, dr Bernd Brunn, dr Dieter Deiseroth oraz  współpracownicy naukowi FTK: dr Nina Stamm, dr Ulrike Pletscher, Judith Schmidt i dr Sebastian Strohmayr. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: wiceprezes NSA dr Andrzej Kisielewicz, sędzia WSA Jerzy Siegień - zastępca dyrektora Biura Orzecznictwa, sędzia WSA Hieronim Sęk – naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut – asystent specjalista ds. prawa europejskiego w Biurze Orzecznictwa.

 

19 maja 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja kilkudziesięciu przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej Królestwa Tajlandii. Delegację, której przewodniczył sędzia tajlandzkiego Najwyższego Sądu Administracyjnego Prawit Boontiam, przyjęli: Prezes NSA prof. Roman Hauser, dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska oraz Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio.

 

18- 21 maja 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja sądownictwa administracyjnego Łotwy. W spotkaniu ze strony NSA wzięli udział: Prezes NSA prof. Roman Hauser, dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska, sędzia NSA dr hab. Jacek Chlebny - prezes WSA w Warszawie oraz sędzia NSA Bogusław Dauter, który przedstawił podczas krótkiego seminarium najważniejsze kwestie związane z postępowaniem sądowoadministracyjnym. Następnie delegacja udała się do WSA w Kielcach, gdzie spotkała się z prezesem tego sądu sędzią WSA Andrzejem Jagiełło oraz sędziami WSA. Gościom towarzyszyła Marta Piłaszewicz-Kulikowska - asystent specjalista ds. prawa europejskiego w Biurze Orzecznictwa.

 

30 kwietnia 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja sędziów Sądu Najwyższego Izraela. Z ramienia NSA w spotkaniu uczestniczyli: wiceprezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski, dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

9-11 kwietnia 2014r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w składzie: prof. Vassilios Skouris - Prezesa TSUE, prof. Koen Lenaerts - wiceprezes TSUE, Antonio Tizzano - prezes I Izby TSUE, Marko Ilešič - prezes III Izby TSUE, Lars Bay Larsen - prezes IV Izby TSUE, prof. Marek Safjan - prezes IX Izby TSUE, José Luís Da Cruz Vilaça - prezes VII Izby TSUE, prof. Juliane Kokott - Rzecznik Generalna TSUE, George Arestis - sędzia TSUE, Alexander Arabadjiev - sędzia TSUE, prof. Camelia Toader - sędzia TSUE, prof. Maciej Szpunar - Rzecznik Generalny TSUE oraz Ireneusz Kołowca. Podczas spotkania odbyła się debata sędziów TSUE z sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego pt. Dialog sędziów sądów krajowych z sędziami TSUE. Z ramienia NSA w debacie uczestniczyli: Prezes NSA prof. Roman Hauser, wiceprezesi NSA: Włodzimierz Ryms, dr Andrzej Kisielewicz, dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio, sędziowie NSA: Zofia Flasińska, dr hab. Artur Mudrecki, Stefan Babiarz, Andrzej Kuba, sędzia WSA prof. UJ Nina Półtorak - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa oraz dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

2 kwietnia 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się seminarium w ramach projektu naukowego pt. Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich, realizowanego wspólnie z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim. Ponad 50 uczestników seminarium (sędziów NSA oraz prezesów i sędziów WSA) powitała dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska. Referat pt. Sądy jako wspólnota sędziów wygłosił wiceprezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski, a prof. Ireneusz Kamiński przedstawił problematykę związaną z Dialogiem sądów administracyjnych z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Uczestnicy zostali zobowiązani do przedstawienia oceny projektu podręcznika przygotowanego przez Europejski Instytut Uniwersytecki w ramach projektu Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich.

 

21 marca 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę międzynarodowa grupa studentów w ramach programu Baltic Moot Court. Wizyta obejmowała: spotkanie z sędzią NSA Januszem Drachalem – przewodniczącym Wydziału Informacji Sądowej NSA i rzecznikiem prasowym NSA, który przedstawił zarys informacji o działalności NSA, udział w rozprawie w charakterze publiczności oraz zwiedzanie gmachu.

 

16 stycznia 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę pięcioosobowa delegacja Najwyższej Rady Sądownictwa Republiki Bułgarii pod przewodnictwem prokuratora Mihail’a Kozharev’a. Delegację przyjął Prezes NSA prof. Roman Hauser wraz z przedstawicielami kierownictwa Sądu. Rozmowy dotyczyły organizacji sądownictwa administracyjnego w Polsce i Bułgarii oraz roli samorządu sędziowskiego w budowie i umacnianiu niezależności wymiaru sprawiedliwości.