Izba Ogólnoadministracyjna

Jerzy Siegień 

Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - prezes Izby Ogólnoadministracyjnej

 
Jerzy Siegień ukończył w czerwcu 1991 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał tytuł magistra prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w centralnych organach administracji publicznej, w tym na stanowiskach kierowniczych, m.in. w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwie Infrastruktury oraz Rządowym Centrum Legislacji. W latach 1995-96 ukończył aplikację legislacyjną.Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami oraz postępowania administracyjnego. 
 
Od 1 stycznia 2005 r. jest związany z sądownictwem administracyjnym. Z tym dniem został mianowany na stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, zaś postanowieniem z 14 lipca 2006 r. Prezydent RP powołał go na urząd sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Z dniem 1 września 2007 r. został delegowany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do pełnienia czynności w Biurze Orzecznictwa NSA, gdzie sprawował funkcję naczelnika wydziału. Od 12 lipca 2012 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Biura Orzecznictwa. W okresie pracy w Biurze Orzecznictwa uczestniczył w przygotowaniu projektu i nadzorował prace legislacyjne związane z nowelizacją ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r.), której zasadniczym celem było usprawnienie procedury sądowoadministracyjnej. 
W lutym 2016 r. został powołany na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, a 1 października 2021 r. powierzono mu obowiązki dyrektora Biura Orzecznictwa. Od 18 lutego 2022 r. Prezes NSA powierzył Jerzemu Siegieniowi wykonywanie obowiązków z zakresu administracji sądowej związanych z działalnością Izby Ogólnoadministracyjnej.
 
Postanowieniem Prezydenta z dnia 25 kwietnia 2022 r., został powołany na Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego na pięcioletnią kadencję. Kieruje pracami Izby Ogólnoadministracyjnej i jest jej Prezesem.