Prezes NSA

 

Jacek Chlebny – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, studia prawnicze ukończył w 1982 r.

Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w sądownictwie – zarówno powszechnym, jak i administracyjnym. W 1986 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi. Od marca 1989 r. pełnił obowiązki przewodniczącego II Wydziału Cywilnego, a następnie od czerwca 1990 r. – wiceprezesa tego Sądu. W 1991 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. W 1994 r. powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. W 1995 r. powołany na stanowisko Prezesa Ośrodka Zamiejscowego NSA w Łodzi. Funkcję Prezesa tego Ośrodka, a następnie Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi sprawował do lutego 2005 r., kiedy to został przeniesiony do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Od 13 lutego 2006 r. do 9 kwietnia 2015 r. był Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z dniem 10 kwietnia 2015 r. został powołany na urząd Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a po upływie 5-letniej kadencji w 2020 r. ponownie został powołany na to stanowisko. Kierował Izbą Ogólnoadministracyjną. Na podstawie postanowienia Prezydenta RP z dnia 3 lutego 2022 r. został powołany na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pracę sędziego łączy z działalnością naukowo-dydaktyczną. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1994 r., doktora habilitowanego w 2013 r., zaś postanowieniem Prezydenta RP z dnia 18 marca 2024 r. uzyskał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Jest zatrudniony na  Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji. Autor opracowań naukowych, których tematyka koncentruje się głównie wokół zagadnień prawa administracyjnego procesowego, sądowoadministracyjnego oraz ochrony praw cudzoziemców.

Jest jednym z założycieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców (International Association of Refugee Law Judges), byłym wieloletnim członkiem Rady Stowarzyszenia, a w latach 2009-2014 członkiem Zarządu Stowarzyszenia. Od 2014 r. jest też członkiem zarządu Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej – Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe).